1. Съобщения за първо уведомяване
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/, Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. №
2024  (110)
2023  (218)
2022  (248)
2021  (184)
2020  (113)архив