• Защита на личните данни
  Защита на личните данни
 • Профил на купувача
  Вътрешни правила, Пазарни консултации, Изпълнение на СМР по отводняване на ерозирали площи в поддържан резерват "Изгорялото гюне" - Прекратена, Проекти, Профил на купувача/ Обявени обществени поръчки, Подобряване състоянието на прир. местообитание 9560* Ендемични гори от Juniperus spp. в ПР „Изгорялото гюне“ и преустанов. загубите на площ, чрез премахване на неблагопр. влияние от ерозията, свлачищните процеси и антропогенните заплахи, идентиф. в ПУ, Изпълнение на СМР по отводняване на ерозирали площи в поддържан резерват "Изгорялото гюне"
 • Административни услуги
  Харта на клиента, Комплексни административни услуги, Административно обслужване на граждани, Законодателство, Антикорупция
 • Актуалнo
  Кампании
 • Достъп до обществена информация
  Достъп до обществена информация, Заявление за достъп до обществена информация, Заплащане на информацията, Вътрешни правила за достъп до информация, Списък по чл. 15 а, ал. 3 от ЗДОИ, Процедура за достъп до обществена информация
 • Атмосферен въздух
  Измерени концентрации на прахови частици, Летливи органични съединения и озоноразрушаващи вещества, Бюлетин за състоянието на въздуха, Доклади за състоянието на въздуха, Уведомяване на населението при превишаване на алармени прагове, Средни горивни инсталации
 • Защитени територии и биоразнообразие
  Опазване на защитени видове, Защитени зони на птиците по НАТУРА 2000 на територията на РИОСВ-Пловдив, Натура 2000, Резерват Червената стена, Резерват Изгорялото гюне
 • Превантивна дейност
  Процедури за комплексни разрешителни, ОВОС и ЕО
 • Управление на отпадъците
  Издадени документи, Дейности по управление на отпадъците
 • Ключови теми
  Шум в околната среда, Екологична отговорност
 • Контролна дейност
  Глоби и санкции, План за контролната дейност
 • Административна дейност
  Декларации, Списък на актовете
 • Публични регистри
  Информационни масиви и ресурси, Публични регистри
 • Химични вещества
  REACH, CLP, ОХВ