Банкова сметка на РИОСВ - Пловдив

Уважаеми потребители на административни услуги,

Внасянето на административни такси става по бюджетната сметка на РИОСВ – Пловдив.

Банковата сметка на
Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив е следната:

УниКредит Булбанк АД, клон Пловдив
IBAN сметка BG43UNCR70003119330825
BIC UNCRBGSF

 

В графата „Основание за плащане” на платежните документи е необходимо да попълвате много точно законовото основание за внесената такса, като изписвате член, алинея, точки, букви съгласно ПМС № 253/2004г. и ПМС 125/1999г. за съответното плащане. Можете да използвате информацията за видовете административни услуги и размера на таксите от информационното табло или от интернет - страницата на РИОСВ - Пловдив.

Забележка: В платежните нареждания не се попълва вид плащане. При интернет банкиране, във формата за платежно към бюджета, на вид плащане от падащия списък от кодове се избира 000 000.

Копие на платежния документ е необходимо да прилагате към документите за извършване на административната услуга, които предоставяте в Звеното за административно обслужване.

За Ваше улеснение сме изработили примерни образци на платежно нареждане и вносна бележка, които можете да видите на информационното табло във фоайето на сградата на РИОСВ.

На основание Заповед N:РД-727/05.08.2010г. на Министъра на околната среда и водите считано от 01.09.2010г., в случаите когато сумите за дължимите такси не надхвърлят 20.00 лв., същите могат да бъдат внесени и в касата на РИОСВ - Пловдив, бул. "Марица" 122, ет. 1

Информация за фактури:

Фактури при постъпване на такси, възникнали на основание и по реда на нормативен акт, получател на който е бюджетно предприятие, не се издават. Съгласно чл.7, ал.7 от закона за счетоводството за разходооправдателен документ се счита платежния документ от извършеното плащане.