3. Обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС
На основание чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение.

Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на РИОСВ-Пловдив, бул. „Марица“ 122

2024  (126)
2023  (170)
2022  (213)
2021  (149)
2020  (101)архив