4. Решения за преценка необходимостта от ОВОС

РИОСВ - Пловдив съобщава за постановените Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, в т.ч. и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони. Решенията се поставят за обществен достъп на информационните табла на РИОСВ – Пловдив до три дни след тяхното издаване за период от 14 дни.

2024  (103)
2023  (180)
2022  (202)
2021  (139)
2020  (150)
2019  (198)
2018  (204)