4. Решения за преценка необходимостта от ОВОС

РИОСВ - Пловдив съобщава за постановените Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, в т.ч. и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони. Решенията се поставят за обществен достъп на информационните табла на РИОСВ – Пловдив до три дни след тяхното издаване за период от 14 дни.

2021  (128)
2020  (150)
2019  (198)
2018  (204)
2017  (211)
2016  (178)
2015  (165)
2014  (149)
2013  (141)
2012  (102)
2011  (1)
2010  (1)
2009  (1)
2008  (1)
2007  (1)
2006  (1)
2005  (1)
2004  (1)
2003  (1)
2002  (1)