9. Съобщения по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО
В изпълнение разпоредбата на чл. 8, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка /Наредба за ЕО/, РИОСВ-Пловдив уведомява за:
2021  (57)
2020  (22)