10. Обявления на искане за издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на ЕО
В изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив оповестява постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на:
2024  (18)
2023  (40)
2022  (50)
2021  (48)
2020  (19)