10. Обявления на искане за издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на ЕО
В изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив оповестява постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на:
2021  (46)
2020  (19)