Измерени концентрации на прахови частици

Данни за измерени концентрации на прахови частици в пунктовете
за мониторинг на територията на РИОСВ - Пловдив:

 

 

ФПЧ 10 измерени през 2024 г.  
ФПЧ 10 измерени през 2023 г. ФПЧ 2,5 измерени през 2023 г. 
ФПЧ 10 измерени през 2022 г. ФПЧ 2,5 измерени през 2022 г. 
ФПЧ 10 измерени през 2021 г. ФПЧ 2,5 измерени през 2021 г. 
ФПЧ 10 измерени през 2020 г. ФПЧ 2,5 измерени през 2020 г. 
ФПЧ 10 измерени през 2019 г. ФПЧ 2,5 измерени през 2019 г. 
ФПЧ 10 измерени през 2018 г. ФПЧ 2,5 измерени през 2018 г. 
ФПЧ 10 измерени през 2017 г. ФПЧ 2,5 измерени през 2017 г. 
ФПЧ 10 измерени през 2016 г. ФПЧ 2,5 измерени през 2016 г.
ФПЧ 10 измерени през 2015 г. ФПЧ 2,5 измерени през 2015 г.
ФПЧ 10 измерени през 2014 г. ФПЧ 2,5 измерени през 2014 г.
ФПЧ 10 измерени през 2013 г.

ФПЧ 2,5 измерени през 2013 г.

ФПЧ 10 измерени през 2012 г. ФПЧ 2,5 измерени през 2012 г.
ФПЧ 10 измерени през 2011 г. ФПЧ 2,5 измерени през 2011 г.

 

2010 г.

2009 г.

Със Заповед № РД- 580/17.07.2007 г. на Министъра на ОСВ е утвърден списък на районите (агломерациите) за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ), съгл. чл. 30 от Наредба №7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1994 г.). Това са райони, в които нивата на един или няколко замърсителя превишават установените норми, като анализа е направен на база данни от измервания за пет годишен период. В резултат общините Пловдив, Асеновград и Куклен са включени като район, за които нивата на общ прах, ФПЧ10, серен диоксид и кадмий превишават установените норми и следва да разработят програми за подобряване качеството на атмосферния въздух.

За РОУКАВ - Агломерация Пловдив вече са разработени и се прилагат Програми за подобряване качеството на атмосферния въздух /КАВ/, по смисъла на чл. 30 от Наредба № 7 (ДВ,бр.45/1999), които са с времеви обхват 2003-2010 г. Програмите включват цели, етапи и срокове за тяхното постигане; средства за обезпечаване и мерки , които да доведат до постигане на съответствие с нормите.

РИОСВ - Пловдив ежегодно предоставя информация от пунктовете с автоматично и ръчно пробонабиране на общините с разработени програми по КАВ и анализ на регистрираните стойности, който да послужи при оценка ефективността на заложените мерки.

Поради констатирани през 2007г. и 2008г. превишения на нормите за нивата на фини прахови частици /ФПЧ10/ във всички райони за оценка и управление на КАВ на територията на РБългария, от страна на Министерството на околната среда и водите е подадено искане до ЕК за удължаване на крайните срокове /до м. юни 2011г./ за постигане на съответствие с нормите по смисъла на чл.22 на Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа. В тази връзка предстои актуализиране на общинските програми и/или планове за действие към тях, доказващи осигуряване постигането на съответствие с нормите за нивата на ФПЧ10 преди изтичането на м. юни 2011г.

За Община Пловдив от няколко години е въведена „Местна система за наблюдение и прогнозиране /моделиране/ замърсяването на въздушния басейн”.

От страна на РИОСВ-Пловдив в оперативен порядък се изпраща цялата набрана налична информация от пунктовете за мониторинг, разположени на територията на общината.

При превишаване на установените норми и/или алармения праг за серен диоксид са разработени Оперативни планове, съгласно които кметовете предприемат необходимите оперативни действия по оповестяване и предпазване на засегнатото население.