Решения по ОВОС

На основание чл. 99, ал.4, т.2 от Закона за опазване на околната среда,
Регионална инспекция по  околна среда и водите - Пловдив

СЪОБЩАВА
За следните постановени решения по ОВОС:

 

2-VIII/ 17.12.2019 за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: "Изграждане на кариера за добив на строителни материали - пясък и баластра на концесионна площ от 228 дка", местоположение: в имоти № 380004, 380005, 380006, 380007, 380008, 390003, 390171, 800018, 800170 в землището на с. Момино село, община Раковски, Възложител: „АДВАНС” ООД, гр. Пазарджик

 

1-III/25.02.2019г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: „За спорт и атракции – голф игрище, обслужващи постройки и паркинг, и три УПИ за жилищно застрояване“. Възложител: „ДИ ЕЙ ЖИ“ ЕООД,  гр. Пловдив, местоположение: землище на гр. Хисаря

 
№ 4-IV/ 19.11.2018 г. за одобряване на инвестиционно предложение: „Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстен път до изградения шлюз в източния край на гр. Пловдив“ имоти 56784.501.343; 56784.506.9504; 56784.507.7; 56784.510.524; 56784.518.1255; 56784.520.1263; 56784.518.1256; 56784.520.1265; 56784.520.1371, разположени в границите на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ВъзложителОбщина Пловдив.

 

№ 3–III/08.11.2018г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: „Разширение на съществуващо депо за неопасни отпадъци Чеиргьол-1“ в УПИ I-217 (производствени и складови дейности, пречиствателна станция и депониране на отпадъци) част от поземлен имот № 000217,  гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив. Възложител: „Монди Стамболийски” ЕАД

 

№ 2-II/31.10.2018г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: ИЗГРАЖДАНЕ НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ В КОНЦЕСИОННА ПЛОЩ „ЩЪРКЕЛИТЕ“ (376,508 дка), в землища на с. Костиево, община Марица и на с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив, Възложител: „К И Инженеринг“ ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе“ № 36 

 

№ 1-I/ 23.02.2018 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: ИЗГРАЖДАНЕ НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА БАЛАСТРА В КОНЦЕСИОННА ПЛОЩ „КАЦАРА“ (235,534 дка), алтернатива 2 - участък „Кацара-2“ – 171,552 дка, землища на с.Катуница, община Садово, на с. Ягодово и с. Крумово, община Родопи, Възложител: “Арт принт“ ЕООД, гр. Пловдив 4003, бул. „България“ № 180, ет. 5, ап. 15
 
 
№ 2-III/ 29.08.2017 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: „Преустройство на склад за строителни материали в инсинератор за човешки тленни останки”  в имот № 001382,  местност „Орта хан”, землище на гр. Куклен, Възложител: “ФУНДАМЕНТ” ООД, гр. Пловдив
 
 
№ 1-I/13.03.2017 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: „Изграждане на комплекс от сгради представляващи конюшня, манеж, екокъщи и сгради за обслужващи и стопански дейности“ Местоположение: имоти 49151.14.125, 49151.14.136, 49151.14.121, землище на с. Мостово и имот 12992.10.48, землище на с. Врата, община Асеновград, област ПловдивВъзложител: Мариан Душков
 
 
№ 3-ІV/ 30.09.2016 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: „Реконструкция и модернизация на участък за производство на целулоза“ в УПИ I-519, гр. Стамболийски, Възложител: «Монди Стамболийски» ЕАД
 
 
№ 2-ІI/ 24.02.2016 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на баластра в концесионна площ „Латевото“ (177.026дка), землище на с. Крумово, община Родопи, Възложител: „Персенк инвест” ООД, гр. Пловдив 
 
 
№ 1-I/ 16.02.2016 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: Разширение и реконструкция на птицеферма за отглеждане на кокошки – носачки (понастоящем 39 950 бр. места) с нови 60 050 бр. места“ в УПИ 20.36 – птицеферма /стар УПИ 20.33 и поземлен имот № 73122.20.7/, местност „Селската кория“, землище на с. Трилистник, община Марица, Възложител: „ВЕЛДИ – 1“ ООД, гр. Пловдив, ул. „Пере Тошев“ № 11

 

№ 2-ІІI/23.10.2015 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на баластра в участъците на находище „Каваклъка”“ (алтернатива 2), в землища на с. Боянци и гр. Асеновград, община Асеновград, Концесионна площ Каваклъка 889,739 дка,
Възложител: „Литос Комерс” ЕООД, гр. Асеновград, ул. „Стоян Джансъзов“ № 3.

 

 № 1-IІ/ 27.05.2015 год. за одобряване Осъществяването на инвестиционното предложение (ИП): „Изграждане на кариери за добив на баластра в част от участъците на концесионна площ „Дрянка“ (алтернатива 2, вариант 3) в землищата на с. Поройна и кв. «Дебър», гр. Първомай. Концесионна площ „Дрянка“:18,3408 ха

Възложител: „Агрострой 07” ООД, гр. Първомай, ул. „Княз Борис І” № 34

 

 № 3 - IV/ 07.10.2014 год. за одобряване осъществяването на инвестиционното предложение (ИП):
“Изграждане на кариера за добив на варовици в концесионна площ “Кашка” (448,2 дка)” в землището на с. Болярино, община «Раковски»
Възложител: „Ас- Стоунс” ООД, гр. Пловдив, ул. ”Ралица” № 8

 

 

                                                 
№ 2-III/ 08.07.2014 год. за одобряване осъществяването на инвестиционното предложение:
“Разширение и модернизация на птицеферма за подрастващи и кокошки носачки“ в УПИ-000300, с. Богданица, община «Садово»
Възложител: EТ „ДАП-91-Деян Павлов”, гр. Пловдив, бул. ”Марица” № 77

 

 

 

№ 1-І/ 24.01.2014 год. за одобряване Осъществяването на инвестиционното предложение:
“Разширение и модернизация на птицеферма за кокошки носачки (увеличаване капацитета на инсталацията от 150000 на 300000 места за кокошки носачки)“ в поземлен имот № 00702.3.676, гр. Асеновград
Възложител: EТ „Андип 92- А. Павлов”, гр. Пловдив, бул. ”Марица” № 77
 

 

 

№ 5-V/ 15.10.2013г за одобряване на инвестиционно предложение:
„Крайпътен комплекс – бензиностанция, заведение за обществено хранене и ТИР паркинг”
Местоположение: в имоти № 1.60, 1.61 и 1,44 (с обща площ 17,3дка), землище на с. Трилистник, Община „Марица”
Възложител: «БТ Рийл истейт» АД, гр. София, ул.”Енос” № 2

 

 

 № 4-V/ 15.10.2013 г. за одобряване на инвестиционно предложение:
1. „Крайпътен комплекс – бензиностанция, заведение за обществено хранене и ТИР паркинг”
Местоположение: в имоти № 7.3, 7.6, 7.16, 7.17 (с обща площ 33,198дка), землище на с. Трилистник, Община „Марица”
Възложител: «БТ Рийл истейт» АД,  гр. София, ул.”Енос” № 2

 

 

№ 3-IV/2013 год. за одобряване осъществяването на инвестиционното предложение (ИП): Добив на торф от находище „Азмака” на площ 190,429 дка”, землища на с. Караджово и гр. Садово, Община „Садово”
Възложител: „Минерал” ООД, гр. Бургас, бул. „Сан Стефано” № 8, офиси № 6 и 7

 

  

 № 2-IІ/2013 г. за одобряване на инвестиционно предложение: Изграждане на крайпътен комплекс – Тир паркинг,Автомивка, Бензиностанция, Сервиз, Търговскикомплекс, Ресторант за бързо хранене и логистиченпарк”
Местоположение: в имоти с № 090003, 090021, 090025, 090026, 090027, 086005, 086006 и 086007 в землището на с. Цалапица, община „Родопи”
Възложител: „Амлог” ООД, гр. София, ул. „Лозенски път” № 4 А

 
 

№ 1-І/2013 г. за одобряване на инвестиционно предложение: „Изграждане на обредна зала с крематориум” в имот № 56784.14.39, землище на гр. Пловдив- Север
Възложители: Тодор Гавраилов Послаников, Мария Димитрова Посланикова и Калин Гавраилов Послаников

         

 

 № 2-ІV/2012г. за одобряване на инвестиционно предложение:„Изграждане на кариера за добив на баластра в находище „Стряма -2”

Възложител: „Водстрой - Пловдив” АД, ЕИК 115254450, гр. Пловдив, бул. «Марица» № 122, ет. ІV
Местоположение: землище на  с. Ръжево Конаре,  Община „Калояново”
 

 

№ 1-І/2012г. за одобряване на инвестиционно предложение: „Изграждане на кланица за червено месо с капацитет от 30 до 170 т/ден” в УПИ 028006, с. Войводиново, Община „Марица”
Възложител: „Унитемп” ООД, с. Войводиново, ул. „Запад” № 25
 
 
Одобряване осъществяването на инвестиционното предложение: ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС” в имот № 151017 с площ 12,785 дка, землище на с.Цалапица, Община „Родопи” с решение № 3-V/2011
Възложител: Елица Стоянова Гаджева, гр.Пловдив
 

Одобряване осъществяването на инвестиционното предложение:

Почистване коритото на река Стряма от наносни отложенияв участъка от водохващането при с. Черноземен до шосейния мост при с. Долна Махала, в землищата на с. Черноземен и Долна Махала, Община „Калояново” с РЕШЕНИЕ № 2-ІІІ/2011 год.

 
Одобряване осъществяването на инвестиционното предложение:
„Почистване коритото на река Стряма от наносни отложения” в участъка от водохващането при с. Черноземен до шосейния мост при с. Долна Махала, в землищата на с. Черноземен и Долна Махала, Община „Калояново” с решение № 2-ІІІ/2011
Възложител: „Бул Рок”ООД, ЕИК 160108009,гр. Пловдив ул. „Добруджа” № 2
 
 
Одобряване oсъществяването на инвестиционното предложение:
„Изграждане на кариера за добив на мрамори в находище „Куртово Конаре”( 231,884  дка)”, разположено в землищата на с. Куртово Конаре, Община „Стамболийски” и гр. Кричим, Община „Кричим” с  РЕШЕНИЕ № 1-ІI/2011 год.
Възложител: „Персенк Инвест ”ООД                                                 
 

Одобряване oсъществяването на инвестиционното предложение:
„Изземване на наноси в имоти с №№ 000111 и № 000112 –острови в р. Марица“  в землището на с. Караджалово, Община Първомай, Област Пловдивска с РЕШЕНИЕ № 2-ІI/2010 год.
Възложител: „БГС ГРУП” АД
Седалище: гр. Стара Загора , кв. „К. Ганчев “, ул. „ Райна Кандева “ №74 ЕИК:123115429 

Одобряване oсъществяването на инвестиционното предложение:
“Изграждане  на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия /нова когенерация / на територията на „ ЕВН България Топлофикация “EАД ТЕЦ”Пловдив –Север “, Община Пловдив  с РЕШЕНИЕ № 1-I/2010 год.
Възложител: „ЕВН България Топлофикация “ EАД гр. Пловдив, ЕИК: ВG115016602
Седалище: 4003, гр. Пловдив, бул. „ Васил Левски “ №236 

Одобряване oсъществяването на инвестиционното предложение:
“Производствени и складови площи за сглобяване на електроелементи с изграждане на път с дължина 800метра “ , имоти с№№ 73122.6.83, 73122.6.100, 73122.6.101,73122.6.102,73122.6.103 с обща площ 178,2 дка , землище с. Трилистник, Община Марица с РЕШЕНИЕ № 9-VII/2009 год.
Възложител: „Рилон Трилистник Инвестмънтс “ EООД гр. Пловдив
Седалище: гр.Пловдив,ул. „Алцеко “№16, ет.2

Одобряване oсъществяването на инвестиционното предложение:
„Изграждане  на  Малка водноелектрическа централа „Добри дол“ на  р. Марица на кота 115,7 до кота 111,30 землище с. Добри дол, Община Първомай с Решение 8-VI / 2009 год.
Възложител: „Делчев и син – ДИД“ ЕООД гр. Пловдив
Седалище: гр. Пловдив , бул. „Никола Вапцаров“  №98

Одобряване oсъществяването на инвестиционното предложение:
“Изграждане  кариера за добив на  подземни богатства /баластра/ в находище „Стоянчова чешма“, част от имот № 000396 на площ 243,234 дка, землище с. Катуница, Община Садово с РЕШЕНИЕ №7-V/2009 год.
Възложител: „Еурострой  “ ООД, ЕИК:160057885
Седалище:   с. Катуница, ул. „Васил Коларов“ №21

Одобряване oсъществяването на инвестиционното предложение:
“Изграждане на депо за неопасни отпадъци „ Чеиргьол-1” след закриване и рекултивация на депо „ Чеиргьол “ с дневен капацитет 9,8 т /ден и с общ капацитет на депото 24145 тона  “ в част от ПИ  № 000217, на свободна  площ  от 15,1 дка  в бивша клетка №4 на  депо ”Чеиргьол“ с РЕШЕНИЕ №6-IV/2009 год.
Възложител: „Монди Стамболийски  “ ЕАД гр. Стамболийски, ул. „ Заводска  “ №1
Седалище: гр. Стамболийски, Западна индустриална зона,  ул. „Заводска “ №1

Одобряване oсъществяването на инвестиционното предложение:
“Регионален център за обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране с дневен капацитет 250т/ден и с общ капацитет на депото 2400 000 тона на Общините Асеновград, Садово , Първомай “ в ПИ № 00702.009.008, местност „ Капсида” , землище на гр. Асеновград / ЕКАТТЕ 00702 /, Община Асеновград ”   с  РЕШЕНИЕ №5-III/2009 год.
Възложител: „Тракия Еко“ АД с изпълнителен директор инж. Теодора Вълчева
Седалище: гр. Садово 4122 , ул. „ Иван Вазов “ №2 , Област Пловдив, ЕИН 160119095

Одобряване oсъществяването на инвестиционното предложение:
“Изграждане на почивен и СПА център с 300 легла”  в имот № 001003, землище с. Оризари, Община „Родопи”   с  РЕШЕНИЕ №4-IV/2009 год.
Възложител: „ Англърс“ ООД гр. София ул.”Акад.Методи Попов”№ 22а

Одобряване oсъществяването на инвестиционното предложение:
Изграждане на  крайпътен комплекс – „Тракия сентер“ в имоти №  005521, 005522, 005373 , 05342,05343,05310, 05311, 05312,  05313, 05376, ПИ 05370 и  05325,землище с. Труд, Община „Марица”  с  РЕШЕНИЕ №3-IV/2009 год.
Възложител: „С.К.Плов.” ЕООД гр. Пловдив

Одобряване осъществяването на инвестиционното предложение:
“Изграждане на складово-търговски център” в землище с. Скутаре , местност „Веста“ имоти в масив 19  с №№ 019005, 019040, 019067, 019004, 019007, 019012, 019003, 019013, 019014, 019016, 019017, 019018, 019019, 019020, 019032, 019034, 019035, 019036, 019039, 019068, 019069, 019070, 019072, 019071, 019073, 019074, 019075, 019082, 019083, 019084, 019085, 019088, 019089, 019090 землище с. Скутаре, Община Марица с РЕШЕНИЕ №2-I/2009 год.
Възложител: „Бигла консулт” ООД гр. София, ул. „ Любата  “ №4, кв. Лозенец,
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Любата “ №4, кв. Лозенец

Одобряване осъществяването на инвестиционното предложение:
“Изграждане на логистичен  парк-складове и дистрибуция за промишлени и хранителни стоки „ в ПИ с №№ 021070, 021079, 021080, 021089, 021090 местност „ Станимашки път “ и №№ 022069,022070,022073,022074 в местност „ Капсидата “ ,землища с. Крумово, Община Родопи  с РЕШЕНИЕ № 1-I/2009 год.
Възложител: „Пловдив Лоджистикс Сентър” ЕАД гр. Пловдив, ул. „ Алцеко “ №16
Седалище: гр. Пловдив, ул. „ Сливница “ №6,ет.4

Одобряване осъществяването на инвестиционното предложение:
“Изграждане на нова ВЛ 110 кV п /ст „Чернозем “-п /ст “ Пясъчник “-Област Пловдивска  с РЕШЕНИЕ № 4-III/2008год
Възложител: „НЕК“ ЕАД, гр. София бул „П. Ю. Тодоров” №24

Одобряване осъществяването на инвестиционното предложение:
“Административно-търговски комплекс и шоурум за селскостопанска  техника“ в поземлени имоти с №№ 002026 и 002027 землище с. Скутаре, местност „Водоема“ с РЕШЕНИЕ № 3-III/2008 год.
Възложител: „Варекс“ ООД гр. София, ул. „Париж“ №8   

Одобряване на инвестиционно  предложение:
“Изграждане на търговско – развлекателен център, офиси, жилищни /хотелски площи и подземен паркинг ”в УПИ I, кв.3 на жил.група А-10-11,Ж.Р. „Тракия“, гр. Пловдив, Община Пловдив с РЕШЕНИЕ № 2-II/ 2008 год.
Възложител: „РИОФИСА  БЪЛГАРИЯ “ ЕООД гр. София, бул. „ Мария Луиза “ №2

Одобряване на инвестиционно  предложение:
“Възстановяване на дейността в Цех 5 с изграждане на нова ванна пещ №3“ с  РЕШЕНИЕ № 1-I/ 2008 год.
Възложител: „Дружба Стъкларски заводи“ АД гр. Пловдив – площадка гр. Пловдив, УПИ I-237, кв. 4 по плана на СИЗ гр. Пловдив, Община Пловдив

Одобряване на инвестиционно  предложение в частта си:
“Корекционни мероприятия на река Въча в участъка от км.2+500 до км.6 +580 с цел осигуряване проводимост на речното русло без изнасяне на  иззетия инертен материал от коритото на река Въча” в землището на кв. Пастуша Община Перущица и в землището на с. Куртово Конаре, Община Стамболийски с  РЕШЕНИЕ № 1-I/ 2007 год.
Възложител:  “ Дюлгер “ООД гр..Смолян

Одобряване на инвестиционно  предложение:
“Ферма за угояване на птици“ в УПИ I -004,005,010,012,027, квартал 3, местност “Кантона“, землище кв. “Дебър“, Община Първомай с РЕШЕНИЕ № 2-ІІ/2007
Възложител: ЕТ “Тер-М “ЕООД гр. Пловдив

Одобряване на инвестиционно  предложение:
„Малка водноелектрическа централа „Лозята 1 “ на канал М1 „Въча “ в имот № 016642 в землището на с. Устина , Община Родопи с Решение  № 3-IV/2007      
Възложител: „ Брестиом “ АД гр. София

Одобряване на инвестиционно  предложение:
“Хипермаркет, хотелски и вилен комплекс, заведение за обществено хранене , търговски комплекс с аптека , бензиностанция , газстанция  „ в имот № 003038, местност „Герена„ на площ 51,535 дка, землище на с. Белащица, Община Родопи с   РЕШЕНИЕ №4-VII/2007 год.
Възложител: „Калисто Мати “ ЕООД

Одобряване на инвестиционно  предложение:
“Добив на инертни материали от речни острови в коритото на р. Марица от км. 170+100 до км. 171+360” в землището на с. Чешнигирово, Община Садово с РЕШЕНИЕ № 1-I/ 2006 год.

Одобряване на инвестиционно  предложение:
“Добив на баластра  от речен полуостров в коритото на р. Марица от км. 172+000 до км. 172+450” в землището на с. Чешнигирово, Община Садово с  РЕШЕНИЕ № 2-I/ 2006 год.

Одобряване на инвестиционно  предложение:
„Добив на инертни материали от речен  остров в коритото на р. Марица от км.170+760 до км.171+360“ в землището на с. Чешнигирово с  решение № 3-II/2006год.
Възложител: Кмета на Община Садово

Одобряване на инвестиционно предложение:
„ВЛ 400кV п/ст „Карлово - п/ст „Пловдив-юг“ - участък от стълб № 81 до п/ст„Пловдив - юг“ - ново трасе с решение № 4-II/2006год.
Възложител: „НЕК“ ЕАД гр. София

Одобряване на инвестиционно предложение:
“Хотелски комплекс” в местността “Арменката”, землище на кв. “Горни Воден”,  Община “Асеновград” с решение № 1-IV/ 2004 год.
Възложител: “ДИНА КОМЕРС” ООД гр. Асеновград

Одобряване на инвестиционно предложение:
ВЛ 400 кВ Карлово – п/ст „Пловдив – юг” Реконструкция на п/ст „Пловдив-юг” 400/110 ВЛ 110 кВ ТЕЦ „Пловдив – север” – п/ст „ Чернозем” (Игнатиева)  с решение N:1-II/2003
Възложител: „НЕК” ЕАД София

Одобряване на инвестиционно предложение:
“Завод за опаковъчно стъкло “ Дружба “ АД Подобект: “ Преустройство на Цех №1 и пристройка на нова ванна пещ “  с решение N:2-II/2003
Възложител:
“Дружба“ АД  гр.Пловдив

Одобряване на инвестиционно предложение:
Преминаване в следваща фаза на проектиране на ПУП за обект "Птицеферма за кокошки носачки и птицеферма за малки пилета" в УПИ I-3219 и УПИ II-3431,3456, 3258 в землището на Община Асеновград  с решение N:3-II/2003
Възложител: ЕТ "Андип-92" гр. Пловдив

Одобряване на инвестиционно предложение:
Сектор “Пране на вълна“ към обект: “Предприятие за преработка на вълна“ гр. Първомай  с решение N:4-III/2003
Възложител: “АДФ- България“ ЕООД гр. Първомай

Одобряване на инвестиционно предложение:
Крайпътен комплекс - бензиностанция, газстанция, автомивка с малък тьрговски обект и автосервиз, мотелски комплекс и търговска база в имоти с NN0440022 и 04422" на землището на с. Войводиново, община Марица  с решение N:5-III/2003
Възложител: "Евровест 2000" ООД с. Войводиново