Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив е административна структура към Министъра на околната среда и водите, осигуряваща провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на територията област Пловдив.

Предмет на дейността на Инспекцията е опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие, защитените територии и защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

Важно! [email protected] е официалната ел. поща на РИОСВ - Пловдив

Нов телефонен указател на РИОСВ - Пловдив

Важно: Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив  съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие  са изготвени Проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000437 „Река Черкезица“ и BG0000438 „Чинардере“.

Важно! На вниманието на задължени лица, използващи ИС за ФПГ

Важно!  Подаване на Годишни отчети за флуорсъдържащи парникови газове 

Важно! Задължителни декларации при извършване на разпоредителни сделки с имоти в землища със защитени територии

РИОСВ – Пловдив насърчава приоритетно използване на системата за сигурно електронно връчване

Важно! Срокът за подаване на годишни отчети за 2022 г. за флуорсъдържащи парникови газове по Наредба №1/2017 е до 31.03.2023 г. 

Важна информация за потребителите на НИСО

Важно! Възможно е забавяне в обработката на документи и провеждане на процедури

Важно! Изпълнение на мерки от План за действие 2018-2023 г., част от „Програма за подобряване на атмосферния въздух на територията на община Пловдив“

РИОСВ - Пловдив призовава да се използва НИСО за утвърждаване на работни листове

От 1 октомври отчетността за дейности с отпадъци е изцяло по електронен път

Важна информация относно реда за изпращане на Анекс VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006 до РИОСВ - Пловдив

[email protected] е адресът, на който дружествата с издадени съгласия по нотификации за трансграничен превоз на отпадъци да изпращат Приложение I Б преди началото на всеки превоз, след получаване на отпадъците и след тяхното крайно оползотворяване

[email protected] е адресът за документите, съгласно изискванията на чл. 22, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, за РИОСВ – Пловдив 

Важна информация за отчетността чрез НИСО

РИОСВ – Пловдив въведе допълнителни мерки за обслужване по електронен път

Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими, които се заплащат по банковата сметка на ИАОС

ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка:
BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ – Централно управление.