Фотограф: Минко Михайлов

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив е административна структура към Министъра на околната среда и водите, осигуряваща провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на територията област Пловдив.

Предмет на дейността на Инспекцията е опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие, защитените територии и защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

Важно! [email protected] е официалната ел. поща на РИОСВ - Пловдив

Важна информация за потребителите на НИСО

Важно! Възможно е забавяне в обработката на документи и провеждане на процедури

Важно! Изпълнение на мерки от План за действие 2018-2023 г., част от „Програма за подобряване на атмосферния въздух на територията на община Пловдив“

РИОСВ - Пловдив призовава да се използва НИСО за утвърждаване на работни листове

От 1 октомври отчетността за дейности с отпадъци е изцяло по електронен път

Важно! Търговски обекти и административни сгради не трябва да подават работни листове за класификация на отпадъците в РИОСВ – Пловдив

Важна информация относно реда за изпращане на Анекс VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006 до РИОСВ - Пловдив

[email protected] е адресът, на който дружествата с издадени съгласия по нотификации за трансграничен превоз на отпадъци да изпращат Приложение I Б преди началото на всеки превоз, след получаване на отпадъците и след тяхното крайно оползотворяване

[email protected] е адресът за документите, съгласно изискванията на чл. 22, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, за РИОСВ – Пловдив 

Важна информация за отчетността чрез НИСО

Важна информация относно използването на Националната информационна система за отпадъците (НИСО)

Важно! Проект на ежегодна заповед за събиране на листо-стъблена маса от блатно кокиче (leucojum aestivum l.) от находищата по приложението към т. 1 от заповед № РД-521 от 22.04.2003 г. на министъра на околната среда и водите

Важно! Проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001030 „Родопи-Западни“, BG0001389 „Средна гора“, BG0001493 „Централен-Балкан - буфер“. Съгласно чл.16, ал.1, т.4  от ЗБР е изготвен проект на Заповед за изменение и допълнение на заповедта за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000494 „Централен-Балкан“

Важно! Проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Трилистник“, „Река Въча-Тракия“, „Река Стряма“ и „Родопи-Средни“

Важно! Проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000254 „Бесапарски възвишения“ и BG0001039 „Попинци“

Информация за класификация на отпадъците от подгрупа 18 01 във връзка с изменение и допълнение на Наредба №2 за класификация на отпадъците

!!! Важна информация за промени, касаещи процедурите на дейности с отпадъци !!! 

!!! РИОСВ – Пловдив въведе допълнителни мерки за обслужване по електронен път !!!

Важно! Проект на заповед за обявяване на защитенa зонa за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000194 „Река Чая“

Важно! Проект на заповед за обявяване на защитенa зонa за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001033 „Брестовица“

Важно! Проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000255 „Градинска гора“ и BG0000291 „Гора Шишманци“

Важно: Уведомяваме всички оператори, че със Заповед №РД-56 т 22.01.2019 г.  и Заповед №РД-57 от 22.01.2019 г. се изменят и допълват съответно Заповед № РД-687/13.11.2018 г. и Заповед № РД-689/ 13.11.2018г. на министъра на околната среда и водите, с които са  утвърдени нови образци №1 и 3 на заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и на заявления №1, 2, 3, и 4 за извършване на регистрация и издаване на регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО 

Важно: Уведомяват се всички физически и юридически лица, че в Държавен вестник бр. 1 от 03.01.2019 г. има последващо изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, съгласно което измененията с ДВ, бр. 105 от 2016 г. влизат  в сила от 01.01.2021 г. относно чл. 48, ал. 8 воденето на публичните регистри по чл. 45, ал. 1, отчетността и предоставянето на нформация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1, се извършва чрез Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО), поддържана от ИАОС. Изменението влиза в сила от 01.01.2019 г.

Промяна на заявленията за издаване на регистрационни карти по чл.92, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие: Със Заповед № РД-680/ 08.11.2018 г. на Министъра на околната среда и водите са утвърдени нови заявления за регистрация на единични и група екземпляри от видове по приложения А и В към Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях. За повече информация тук.

Важно! Уведомяваме всички оператори, че със Заповед № РД-687/13.11.2018 г. и Заповед № РД-689/13.11.2018 г. на министъра на околната среда и водите са утвърдени нови образци на заявления и решения за издаване на разрешения за дейности с отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и на заявления и решения за извършване на регистрация и издаване на регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО

Ново! Online обучение по програма LIFE

Ново! Уеб-сайт на програма LIFE в България

Важно! Уведомяваме всички оператори, че в Държавен вестник бр. 46 от 1 Юни 2018 г. е публикувано изменение на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. На страницата на РИОСВ – Пловдив са качени новите образци на формуляри, съгласно изискванията на наредбата.

Важно! РИОСВ - Пловдив напомня: съгласно чл. 69, ал. 7 от Закона за управление на отпадъците най-малко един месец преди изтичане на срока на действието банковата гаранция по ал. 2 се продължава или подновява за всяка следваща година през периода на действие на разрешението.

Важно! Заплащане на такси и цени на услугите чрез ПОС

Важно! Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 61 от 28.07.2017) - Чл. 33 (5) Собственикът или ползвателят на обекта уведомява писмено директора на съответната РИОСВ за датата на провеждането на собствените периодични измервания по ал. 4 в срок не по-малък от един месец преди провеждането им.

Ново: Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

Важно! За вносителите на флуорсъдържащи парникови газове и газовете, изброени в приложение II на регламент (ЕС) № 517/2014

Важно! Влезли в сила промени в ЗУО

Важно!  УВЕДОМЯВАТ СЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ПОЛЗВАТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ НА РИОСВ - ПЛОВДИВ, ЧЕ СЕ ПРЕКРАТЯВА ИЗИСКВАНЕТО НА „Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на задължения“. ДОКУМЕНТЪТ СЕ ОСИГУРЯВА ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ. 

Важно! 31.12.2016 г. е крайния срок всички бензиностанции да бъдат оборудвани със система, съответстваща на Етап II на улавянето на бензиновите пари

На 16.08.2016 г. от 10,30 ч.  в сградата на РИОСВ- Пловдив ще се  проведе обучение за оказване на методическа подкрепа на потенциални бенефициенти по програма LIFE на ЕС, във връзка с отворените покани 2016.
Обучението е в рамките на  проект LIFE 14 CAP/BG/000013 – CAPTA BG съ-финансиран по Програмата.

Важно! Известие до предприятията, засегнати от ограниченията и забраните на Регламент (ЕС) № 517/2014 за ФПГ, във връзка с възможности за съфинансиране на проекти по програма LIFE за 2016 г.

Покана за представяне на предложения за LIFE проекти за 2016 г.  

Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими, които се заплащат по банковата сметка на ИАОС

Важно! Заверка на отчетни книги за образуване и/или третиране на отпадъци

Нова наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ДВ, бр. 12/ 12.02.2016)

Нова наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 12/ 12.02.2016)

Нова административна услуга, свързана с издаване на становище за потвърждаване на пълнотата и съответствието на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии на предприятия с нисък рисков потенциал.

Ново: Нова наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр.5/ 19.01.2016 г.)

Важно! РИОСВ - Пловдив уведомява лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC

Важно! Графикът за подаване на актуализирани уведомления за класификация по чл. 103, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, ДППГА, ДБ и АП е публикуван на интернет страницата на МОСВ, раздел "Превантивна дейност", "Химични вещества", "Севезо", "Актуално"

Важно! Актуализация на списъка с кандидат - веществата за възможно включване в приложение XIV на REACH е актуализиран с пет нови вещества и към момента съдържа общо 168 вещества

Важно! Нови образци на заявления и решения за издаване на разрешения за дейности с отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и на заявления и решения за извършване на регистрация и издаване на регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО. Образците са утвърдени със заповед № РД-534/20.07.2015 г. и заповед № РД-546/24.07.2015 г. на Министъра на околната среда и водите. Изтегли!

Важно! Уведомяваме всички физически и юридически лица, че в ДВ бр. 66/ 08.08.2014 г. е обнародвана Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

Важно! Задължения, свързани с прилагането на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/ 2012 год., изм. ДВ, бр. 66/ 2013 год.) /ЗУО/ и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагането на рециклирано строителни материали (ДВ, бр. 89/ 2012 год.) /Наредбата, влизащи в сила от 13.07.2014 год.

Важно! РИОСВ - Пловдив уведомява лицата, които произвеждат и внасят и възнамеряват да пускат флуоровъглеводороди на пазара на Европейския съюз през 2015 г. в количества равностойни на 100 тона СО2

Министър Искра Михайлова подписа "Наредба за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци"

Нова наредба регламентира изискванията при разделното събиране и рециклирането на електрическото и електронното оборудване

Важно! Уведомяваме всички физически и юридически лица, че в Държавен вестник брой бр. 51 от 20.06.2014 г. е обнародвана Наредба №1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

Важно! Нов ред за предоставяне на годишните отчети за дейностите по отпадъците

Важно! За фирми, притежаващи регистрационни документи и разрешения по Закона за отпадъците, издадени в периода 13.07.2012г. - 28.02.2013г.

ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка:
BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ – Централно управление.

Важно! Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, Обн., ДВ. бр. 53/13.07.2012 г.

Важно! Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици „Централен Балкан Буфер”, с идентификационен код BG0002128.

Важно! Указание по прилагане на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие на околната среда при процедурите по ОВОС.

Важно! Указания, относно предоставянето на информация за вписване в публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение №1 към чл.3, т.1 от ЗОПОЕЩ

... прочетете повече