Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Заинтересованите граждани могат да се запознаят със становището на РИОСВ – Пловдив за почистването на река Марица в града
12.04.2024

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) е издала становище по подадено от Община Пловдив уведомление „Почистване на речното корито на река Марица в участъка от ЖП-моста до масивен бент в източния край на града с цел осигуряване на проводимост при високи води от валежи и снеготопене и недопускане на заливане“ през м. юни 2021 година. То е изготвено  на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

С оглед на големия обществен интерес към извършваните дейности, касаещи най-голямата природна ценност на гр. Пловдив, река Марица, екоинспекцията припомня на заинтересованите граждани, че могат да се запознаят с него на следния линк: https://plovdiv.riosv.com/files/_documents/60d99b250cbd9.pdf

Извършваните дейности по почистването са възложени от община Пловдив на изпълнител чрез обществена поръчка и общината извършва контрол по изпълнението им. Те са съгласувани с широк кръг компетентни институции, включително с уважавани специалисти от екологични неправителствени организации.