Дейности по управление на отпадъците

  • РИОСВ-Пловдив напомня на притежателите на Разрешителни документи за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) , че трябва да подновят или удължат с една година банковите си гаранции в едномесечен срок преди изтичането им и да ги представят в съответната РИОСВ.
    За извършване на дейности с ОЧЦМ Законът за управление на отпадъците (ЗУО) изисква банкова гаранция в размер на 25 000 лева за самата дейност и по 5000 лева за всяка площадка. Гаранциите се учредяват в полза на министъра на околната среда и водите. Те са част от документацията, която възложителите прилагат за издаване на разрешителния документ.
    При непредставяне на подновените банкови гаранции, контролният орган (РИОСВ) ще отнеме издадените разрешения.
    При констатиране на нарушения в условията на разрешителните, контролният орган, издавайки наказателно постановление може да се възползва от банковата гаранция до размера на административно-наказателната мярка.