Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив напомня на операторите да подадат в МОСВ информация в съответствие с изискванията на Наредбата за публичния регистър
02.06.2009

В срок до 30 дни от започване на дейност всички фирми, визирани в Приложение 1 към чл.3 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) трябва да подадат в МОСВ на хартиен и електронен носител изискваната от Наредбата за публичния регистър информация. Това е задължение и на работещите оператори, неподали досега тази информация. Целта е да се създаде и поддържа публичен рексистър на операторите, извършващи дейности по Приложение 1 на чл. 3 от ЗОПОЕЩ - дейности по оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, дейности по производство, употреба, съхранение на химични вещества, извършване на дейности по превоз на опасни товари и др. РИОСВ-Пловдив е изпратила до момента писма с напомняне до над 400 оператора в областта.

 
Със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети се уреждат ангажиментите и отговорностите на операторите при спазване на принципа «замърсителят плаща» и на принципа на устойчивото развитие. Според закона операторите, които нанесат екологични щети, ще бъдат задължени да поемат и разходите по отстраняването им. Задълженията на замърсителите ще се определят след установяване на конкретните щети, нанесени на почвите, водите, защитените видове и местообитания и ще зависят от мащаба на пораженията и мерките, които трябва да бъдат взети за отстраняването им.  По този начин се изпълняват изискванията на Директива 35 на ЕС, която установява обща рамка за екологична отговорност.