Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив предлага на министъра на околната среда и водите да бъде обявена нова защитена местност за опазване на тракийския равнец
09.11.2011

            Комисия, включваща експерти от РИОСВ-Пловдив, представители на държавната и местната администрация и на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, одобри предложението за обявяване на нова защитена местност в землището на с. Маноле, община Марица. Целта е да се опази единствената известна досега в света популация на тракийски равнец, намираща се в това землище. Растението е български ендемит, защитено от Закона за биологичното  разнообразие, включено е в Червената книга и в Червения списък на България с категория „критично застрашен”. Тракийският равнец е вид с европейско и световно консервационно значение. Включен е в Приложение 1 на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни местообитания. Фигурира и в червения списък на IUCN на застрашените растения с оценка „Критично застрашен”.

            Тракийският равнец е включен в проект на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания „Пилотна мрежа от малки защитени територииза опазване на растенията на България чрез прилагане на модела на растителните микрорезервати”, финансиран от програмата на ЕС за околна среда Life+. При проведено изследване на екип от института през лятото на миналата година е установено, че популацията наброява само около 400 туфи, съсредоточени в синури между обработваеми земи и в покрайнините на горските масиви и в пасищата до тях. Съществува реална опасност местността да бъде разорана и така да изчезне единственото в света находище на този изключително рядък вид. Комисията предлага на министъра на околната среда и водите за защитена местност да бъдат обявени 80,33 дка от землището, в които ще бъде въведен забранителен режим за: промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята, строителство, както и поставянето на временни обекти, търсене, проучване и добив на подземни богатства, внасяне на неместни видове, залесяване, използване на пестициди и изкуствени торове и паленето на огън.    
 
 
Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
Email: pr_riosv_pd@dir.bg