Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив напомня, че от 1 октомври е въведена нова такса за полимерни торбички
06.10.2011

РИОСВ - Пловдив напомня, че от 1 октомври е в сила нова такса за полимерните торбички. Минимален и задължителен компонент от цената, на която търговците на дребно предлагат на крайния потребител полимерна торбичка, е 0.15 лв. за торбичка през настоящата година. За 2012 г. цената ще нарастне на 0.35 лв., а през следващите години ще нараства с по 0.10 лв. на година. Целта на новата такса е да се ограничи ползването на полимерните торбички, които са сериозен замърсител на околната среда. Таксата касае производителите, вносителите или лицата, въвеждащи на пазара от други страни-членки на Европейския съюз, като част от своята дейност, полимерни торбички. Тя е регламентирана с Изменението на Наредбата за определяне на размера и заплащане на продуктовите такси на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ бр. 53, 2008 г., изм. и доп. ДВ бр.29, 2011 г.). Таксата се заплаща за всички видове размери торбички, произведени от полимери, чиято дебелина е под 15 микрона (µm). Не се дължи такса за полимерни торбички, които нямат дръжки /пликове/ и се използват от търговците за първична опаковка на стоката.

Дължимите продуктови такси се внасят до всяко 15–то число на текущия месец за предходния, в Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) при Министерството на околната среда и водите. Задължените лица трябва да представят до 15–то число на текущия месец справка по образец № 13 а от Наредбата. Дистрибуторите или лицата, пускащи на пазара полимерни продукти трябва да изискат от производителя удостоверение за платени такси, съгласно образец № 7 а от Наредбата. В случай, че таксите не са платени, дистрибуторите изчисляват и внасят продуктовите такси.