Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив напомня, че от 1 октомври е въведена нова такса за полимерни торбички
06.10.2011

РИОСВ - Пловдив напомня, че от 1 октомври е в сила нова такса за полимерните торбички. Минимален и задължителен компонент от цената, на която търговците на дребно предлагат на крайния потребител полимерна торбичка, е 0.15 лв. за торбичка през настоящата година. За 2012 г. цената ще нарастне на 0.35 лв., а през следващите години ще нараства с по 0.10 лв. на година. Целта на новата такса е да се ограничи ползването на полимерните торбички, които са сериозен замърсител на околната среда. Таксата касае производителите, вносителите или лицата, въвеждащи на пазара от други страни-членки на Европейския съюз, като част от своята дейност, полимерни торбички. Тя е регламентирана с Изменението на Наредбата за определяне на размера и заплащане на продуктовите такси на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ бр. 53, 2008 г., изм. и доп. ДВ бр.29, 2011 г.). Таксата се заплаща за всички видове размери торбички, произведени от полимери, чиято дебелина е под 15 микрона (µm). Не се дължи такса за полимерни торбички, които нямат дръжки /пликове/ и се използват от търговците за първична опаковка на стоката.

Дължимите продуктови такси се внасят до всяко 15–то число на текущия месец за предходния, в Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) при Министерството на околната среда и водите. Задължените лица трябва да представят до 15–то число на текущия месец справка по образец № 13 а от Наредбата. Дистрибуторите или лицата, пускащи на пазара полимерни продукти трябва да изискат от производителя удостоверение за платени такси, съгласно образец № 7 а от Наредбата. В случай, че таксите не са платени, дистрибуторите изчисляват и внасят продуктовите такси.