Други
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Наказателни постановления за 15 000 лв издаде РИОСВ-Пловдив през юли
03.08.2011

            Над 100 контролни проверки извършиха експертите от РИОСВ-Пловдив през юли, в резултат на които са дадени 60 предписания за отстраняване на констатираните нарушения. Съставени са 16 акта, издадени са 4 наказателни постановления за 15 000 лв и са наложени две текущи месечни санкции на обща стойост 7 311 лв.

            По сигнали и жалби на граждани са извършени 18 проверки. При проверка по сигнал за запалване на депото за строителни отпадъци в землището на с. Първенец са установени пропуски в работата на фирма «СО-Спектър» ЕАД, която експлоатира депото. На фирмата ще бъде съставен акт за неизпълнение на условия в разрешението за дейности с отпадъци. За заустване на отпадъчните води във воден обект без разрешително на собственика на кравеферма край с. Долнослав е съставен акт и издадено наказателно постановление за 2000 лв. За неизпълнение на условия и срокове в комплексното разрешително за свинеферма в с. Житница на ЕТ «Оскар Николов», Пловдив е издадено наказателно постановление в размер на 10 000 лв
            За превишение на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване, на «Елит 95» ООД, с. Дълбок извор е наложена текуща месечна санкция в размер на 6 736 лв, считано от м. май т.г. Текуща месечна санкция в размер на 575 лв, считано от м.май т.г., е наложена на «Дружба Стъкларски заводи»АД, площадка Пловдив. Установеното нарушение е изпускане на прахо-газови емисии над нормите за допустими емисии в атмосферния въздух.