Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експерти от РИОСВ - Пловдив проверяват фирмите, имащи задължения по Регламента REACH
11.09.2009

Експерти от  РИОСВ-Пловдив извършват системни проверки на фирмите в областта, които имат задължения по Регламента за регистрация, оценка, разрешаване и

ограничаване на химикали (REACH). До момента са проверени 49 фирми – производители на химикали в количество над 1 тон годишно, вносители, извършили предварителна регистрация, съгласно изискванията на Регламента и потребители по веригата, които употребяват химични вещества и/или препарати в количество над 1 тон годишно. Дадени са задължителни предписания на  фирмите, при които са установени несъответствия или липсваща информация, свързана с прилагането на Регламента.
 
Проверките  се извършват съгласно „Указания за провеждане на контролната дейност по прилагането на Регламент 1907/06г., които могат да бъдат намерени на сайта на РИОСВ - Пловдив на адрес: www.riosv-pd.hit.bg
 
РИОСВ напомня на операторите, че, ако дадена фирма не е извършила предварителна регистрация, трябва да преустанови дейностите си с посочените в Регламента вещества докато не извърши същинска регистрация и не получи регистрационен номер от Европейската комисия по химикалите. Преходните периоди се прилагат само за въведени вещества при извършенапредварителна или «късна» предварителна регистрация. (За въведено се приема вещество, което отговаря на определението съгласно чл.3(20) на REACH).
 
Преддварителна регистрация може да бъде подадена по-късно от производители или вносители, които произвеждат/внасят вещество в самостоятелен вид, в препарат или в изделие в количество от 1 тон или повече след 1 декември 2008 г. За да се възползва от преходния период, производителят/вносителят трябва да извърши „късна” предварителна регистрация най-късно 6 месеца след като производството или вносът надвиши прага от 1 тон и поне 12 месеца преди съответния краен срок за регистрация. Крайните срокове за регистрация са регламентирани в чл. 23 на REACH  както следва:
·        І група – 30.11.2010 г е краен срок за регистрация на:
Вещества, произведени в Общността или внесени в количества равни или по-големи от 1 тон или повече на година за производител или вносител, поне веднъж след 1.06.2007г;
Вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукция – категория 1 или 2, , произведени в Общността или внесени в количества равни или по-големи от 1 тон или повече на година за производител или вносител, поне веднъж след 1.06.2007г;
Вещества, класифицирани като силно токсични за водниорганизми, , произведени в Общността или внесени в количества равни или по-големи от 1 тон или повече на година за производител или вносител, поне веднъж след 1.06.2007г;
2.  ІІ група  -   31.05.2013 г. е краен срок за регистрация на:
Произведени в Общността или внесени  в количества от 100 до 1000 тона за производител или вносител поне веднъж след 1.06.2007г
3.      ІІІ група  -  31.05.2018 г. е краен срок за регистрация на:
Вещества, произведени в Общността или внесени в количества от 1 до 100 тона за производител или вносител поне веднъж след 1.06.2007г
 
Подробна информация за Регламента може да се получи от информационното бюро по REACH, където екип от експерти на МОСВ отговаря на въпроси за изискванията и прилагането на Регламента. Контакт с екипа може да се осъществи чрез ел.поща: reachhelpdesk@mоew.government.bg, информация може да се намери и на интернет-страница „Химични вещества”: www.chemikals.moew.goernment.bg