Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Европейска седмица на мобилността 16 – 22 септември 2009 и Европейски ден без автомобили на 22 септември
24.09.2009

В периода от 16 до 22 септември 2009 г. ще се проведат Европейската седмица на мобилността и Европейският ден без автомобили на 22 септември, организирани от Европейската комисия. България ще се включи за седми път в инициативата. Водещата тема за 2009 г. на Европейската седмица на мобилността, определена от Европейската комисия е „Да подобрим градския климат”. Европейската седмица на мобилността се организира от Европейската комисия с цел да се насърчи поведение на хората и действия на институциите, които да са в съответствие с принципите на устойчивото развитие и по-специално да са насочени към намаляване на замърсяването на  градската среда от транспорта, към подобряване на качеството на живот на европейските граждани. Посрещането на предизвикателствата в областта на градската околна среда е от изключително значение за здравето на жителите на градовете, както и за качеството на техния живот. Големите градове са изправени, като цяло, пред едни и същи екологични проблеми: недобро качество на атмосферния въздух, високи равнища на автомобилния трафик и задръстванията, високи стойности на шума, емисии на парникови газове, генериране на значителни количества отпадъци и отпадъчни води, разширяване на градовете. Причините за тези проблеми следва да се търсят в измененията в начина на живот, характерен за съвременното общество – все по-голяма зависимост от използването на лични автомобили, увеличаване на домакинствата състоящи се от един човек, повишаване на количеството на употребените ресурси от жителите на градовете, както и в тенденциите на демографското развитие – непрекъсната миграция на населението в посока към градовете. С тази инициатива Европейската комисия се стреми да повиши информираността на населението за въздействие на транспорта върху околната среда и възможните екологосъобразни модели на поведение, които то може да избере, да му се предоставят възможности да използва по-устойчиви начини на транспорт. Много важен аспект на седмицата е хората да могат да преоткрият своето населено място, историческо и културно наследство в една по-здравословна и по-приятна заобикаляща среда. Устойчивото развитие на градския транспорт е важна предпоставка за подобряване качеството на въздуха в градовете. Насърчаването на използването на обществен транспорт, за сметка на личните автомобили, въвеждането на оптимизирани транспортни схеми, както и на системи за управление на трафика могат значително да допринесат за намаляване на вредните емисии в атмосферата. В редица градове са въведени системи “Зелена вълна” за предотвратяване на задръстванията, създадени са алеи за пешеходци и за велосипедисти. Използването на велосипеди спомага не само за намаляване на автомобилния трафик и негативните последствия от него за околната среда, но и за подобряване здравето на населението, благодарение на повишената двигателна активност. Водещата тема тази година акцентира върху необходимостта от по-добро качество на атмосферния въздух, както за нашето здраве, така и за заобикалящата ни околна среда. Ключово предизвикателство в момента е  разработването на политики и програми целящи редуцирането на автомобилния трафик и внедряването на алтернативни технологии, като зелени превозни средства и по-чисти горива. Нашите преки отговорности по отношение на разрешаването на този проблем са свързани с промяна на всекидневните ни навици, чрез предприемането на малки, но ефективни действия за опазването на околната среда. Местните власти имат решаваща роля в прилагането на националното и европейско законодателство, както и в необходимостта от защита на здравето на своите граждани. Въпреки това, те се нуждаят от помощта на всички, за да могат да се справят с предизвикателството – да намалят вредните емисии. Все пак екологичната политика се провежда в името на хората, но и с помощта на хората.Ключова роля в осъществяването на седмицата имат местните власти. Всеки град може да се присъедини към инициативата като участва в седмицата или като поддържа седмицата. И двата вида категории градове – участващи или поддържащи Европейската седмица на мобилността и Европейския ден без автомобили на 22 септември трябва да се регистрират в официалния сайт на Европейската комисия за Европейската седмица на мобилността и Деня без автомобили 22 септември - http://www.mobilityweek-europe.org/index.php?lang=en . Градовете, които участват в седмицата подписват Европейската харта на градовете. Хартата се подписва от кмета на града и се изпраща в Министерството на околната среда и водите. Подписвайки хартата, градовете се задължават да осъществят най-малко една инициатива във всеки от дните на седмицата от 16 до 22 септември, да имат поне една инициатива, която да е устойчива и да продължи и след Европейската седмица на мобилността и да организират Ден без автомобили – по възможност на 22 септември, когато е официалният Европейски ден без автомобили. Градовете, които поддържат инициативата само се регистрират в сайта на Европейската комисия и не са задължени да имат прояви във всеки от дните между 16 – 22 септември, както и да организират Ден без автомобили.