Други
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Наказателни постановления за над 53 000 лв. издаде РИОСВ-Пловдив през март
05.04.2011

Акцент в контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през март са проверките на горивни инсталации в оранжерии, промишлени и обществени обекти, на обекти, подлежащи на контрол по наредбата за летливи органични съединения, на емитери на отпадъчни води – предимно ферми и млекопреработващи предприятия, проверки по сигнали за нерегламентирани сметища, наднормен шум, неприятни миризми.  Проверените обекти са  128, направени са 72 предписания за отстраняване на несъответсвия с екологичното законодателство.

В резултат на контролната дейност са съставени пет акта – един за незаконно притежание на диви пойни птици, два – за нарушения по Закона за водите и по един за нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух и нарушение на Наредбата за продуктови такси. Съставени са 16 наказателни постановления по издадени при предишни проверки актове на обща стойност 53 700 лв. По Закона за защита от шума в околната среда са глобени три дружества - "Асенова крепост" АД, Асеновград за установен при контролна проверка шум от дейността на дружеството над граничните стойности, и за неизпълнени предписания - ЕТ "Макси Л-Любен Андреев" и "Ганчев" ЕООД, София. Наказателно постановление за 15 000 лв. е издадено на  "Асенова крепост" АД, Асеновград за непредставяне на годишен план за управление на разтворителите в срока по чл.20, ал.3 от Наредба 7. За неизпълнение на условия от КР на "Монди Стамболийски" ЕАД, Стамболийски е издадено НП в размер на 20 000 лв. Кметове на 7 селища са глобени за неизпълнение на задълженията им по Закона за управление на отпадъците и за неизпълнение на дадени предписания. По Закона за водите са издадени две НП – на "Булгарфрост" АД, с.Кочево – за неизвършване на лабораторен анализ и мониторинг на пречиствателното съоръжение и на "Фермата" АД, Пловдив – за неспазване на дадените в разрешителното норми за замърсяване. За неизпълнено предписаниe – да се преустанови замърсяването с оборски тор, е глобен Иван Иванов от Хисар.

Пресцентър:
Тел. 032/62 74 66 – в.103
E mail: pr_riosv_pd@dir.bg