Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Наказателни постановления за над 130 000 лв. са издадени от РИОСВ-Пловдив през август и септември
08.10.2009

От началото на август до момента  експертите от РИОСВ-Пловдив са извършили над 350 проверки, 22 от тях са по жалби и сигнали на граждани. За същия период са съставени 23 акта за нарушения на екологичното законодателство, издадени са 70 наказателни постановления за над 130 000  лв. и са наложени две текущи санкции.

В резултат на проверка за замърсяване на въздуха и дадени предписания от експерти на РИОСВ в «Табако Леаф Хаус» ООД, Първомай е спряна производствената дейност до въвеждане на пречистващи съоръжения.
 
След проверки по жалба на граждани за силен шум от производството на  «Бамекс»АД, Карлово на дружеството е съставен акт и дадени предписания. Повторна проверка установи, че са почистени и ремонтирани прахоуловителните съоръжения, които са причина за наднормените нива на шум.
По жалби, получени на «Зеления телефон» на екоинспекцията за силен шум са извършени проверки в Спиртна фабрика-Катуница на «Винпром Пещера» АД и в «Кингс Табако» ЕАД, Плоавдив. След дадените предписания двете дружества са изпратили информация, че  започват изграждане на необходимите съоръжения за недопускане на наднормени нива на шум.
 
Със заповед на директора на РИОСВ-Пловдив е спряна дейността на кариера «Куртово Конаре БДЖ», експлоатирана от «Строителство и механизация» ООД, Пловдив. При планова проверка е констатирано, че фирмата добива подземни богатства – строителни материали по открит способ чрез взривяване без да има предоставена концесия за добив от МС. Кариерата попада в границите на две защитени зони – „Бесапарски ридове” и „Бесапарски възвишения”. За да развива дейност на тази територия, „Строителство и механизация” ООД трябва да извърши оценка за съвместимост с предмета и целите  на опазване на защитените видове и защитените местообитания в двете зони. Фирмата не е представила такава оценка към момента на проверката.     За допуснатите нарушения  е спряна работата на кариерата, на дружеството е съставен акт и наложено наказателно постановление на стойност 50 000 лв.
За установени при проверка неизпълнени условия от комплексното разрешително  на „Дружба Стъкларски заводи” АД, Пловдив е съставен акт, глобата е 40 000 лв.  В РИОСВ-Пловдив постъпи информация от дружеството за изпълнени условия – предоставени са два месечни доклада за извършване на собствен мониторинг.
 
В направление „Управление на отпадъците”през двата месеца са издадени 20 разрешителни за дейности по отпадъци, в процес на повторна проверка на място за издаване на разрешителни са 15 заявления.
 
От направлението са  извършени проверки за нерегламентирани сметища в 6 населени места в община Асеновград. В пет от проверените селища е установено нерегламентирано  изхвърляни отпадъци. На кметовете са дадени предписания и срокове да  почистят замърсените терени и да не допускат  образуването на незаконни сметища. Предстоят повторни проверки за изпълнение на предписанията. Извършени са и две проверки  по нареждане на районна прокуратура, както и проверка на регионалното депо за строителни отпадъци в с. Първенец.
 
На основание Писмо на МОСВ и във връзка с проверка за изпълнение на условията в Решение N:67-ОС/2008г. на МОСВ е извършена проверка на обект „Електрификация на ЖП линия Пловдив - Свиленград". Констатирано е, че е извършено депониране на земни маси в границите по бреговете на р. Мечка (Защитена зона „Река Мечка”). Дадено е предписание до 10.10.2009 те да бъдат изнесени извън границите.  Установено е, че предвидения в мярка 21 от Решението мониторинг на видовете и хабитатите, предмет на опазване в ЗЗ, не се изпълнява от „НКЖИ” – София, поради което е дадено предписание за незабавно предприемане на действия по изпълнението му.
 
  На основание Писмо на МОСВ във връзка с получен сигнал от неправителствени организации за предлагане на лечебен продукт, в чийто състав влиза меча мас, е извършена проверка в посочения магазин от веригата „Самоздрав”, но не е установена продажба на медикаменти, съдържащи в състава си меча мас.
 
В направление „Превантивна дейност” са издадени две решения по ОВОС,  62 становища по ОВОС, шест екологични оценки, 14 преценки необходимост от ОВОС.
 
Издадени са две решения по оценка за съвместимост от направление „Биоразнообразие”.