Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив представя за обсъждане проектозаповед за обявяване на „Добростан” за защитена зона по Натура 2000
30.11.2009

РИОСВ-Пловдив информира, че проектът на заповедта за обявяване на  „Добростан”   за защитена зона за опазване на дивите птици, както и координатните регистри на частите от имоти, включени в нея, са на разположение на заинтересованите институции и обществеността в инспекцията. Материалите са качени  на интернет страниците на Министерството на околната среда и водите http://www.moew.government.bg и може да се запознаете с тях тук.
 
 До 31 декември 2009 г. тече едномесечният срок за подаване до
министъра на околната среда и водите на мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно режимите в проекто-заповедта.
По предварително обявен график ще се проведат работни срещи със заинтересовани лица и организации по въпроси, касаещи режимите в общините, на чиято територия са защитените зони.
 
Защитената зона «Добростан» е с идентификационен код BG0002073. Тя е разположена  в землищата на селища от общините Баните, Лъки, Смолян, Ардино, Черноочене, Кърджали, Асеновград и Куклен.
 
Предмет на опазване в защитената зона са следните видове птици: черен и бял щъркел, осояд, египетски и белограв лешояд, орел змияр, малък креслив орел, скален орел, малък орел, ястребов орел, късопръст ястреб, белоопашат мишелов, царски орел, белошипа ветрушка, сокол скитник и др.