Други
  2020
  февруари (8)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Над 160 проверки извършиха експертите от РИОСВ-Пловдив през ноември
01.12.2009

Над 160 проверки извършиха експертите от РИОСВ-Пловдив през ноември. В резултат на установени нарушения на екологичното законодателство са съставени 12 акта и са издадени 2 наказателни постановления на обща стойност 4 500 лв.  Наложени са и три текущи месечни санкции.
 
По компонент ”Опазване чистотата на атмосферния въздух” най-честото нарушение, установявано от проверяващите, е непровеждане на собствени периодични замервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух и необорудване на изпускателните устройства с пробовземна точка. След проверка по жалба на граждани за прекомерен шум от работещите инсталации на пивоварна „Каменица” е съставен акт за допускане на наднормени нива на шум. Дадени са предписания за привеждане на обекта в съответствие с изискванията на Закона за шума, при повторна проверка е констатирано, че предписанията са изпълнени.
 
През месеца съвместно с ГЗ са извършени 15 проверки на складове, съхраняващи пестициди, негодни за употреба и с изтекъл срок. Не са установени нередности и нарушения на изискванията за съхранение.
 
На оризопроизводител от с. Цалапица е съставен акт заради запалване на  стърнище, с което е предизвикал вредно изменение на почвата.
 
По компонент „Управление на отпадъци” продължават контролните проверки за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.