Други
  2024
  юни (10)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Над 160 проверки извършиха експертите от РИОСВ-Пловдив през ноември
01.12.2009

Над 160 проверки извършиха експертите от РИОСВ-Пловдив през ноември. В резултат на установени нарушения на екологичното законодателство са съставени 12 акта и са издадени 2 наказателни постановления на обща стойност 4 500 лв.  Наложени са и три текущи месечни санкции.
 
По компонент ”Опазване чистотата на атмосферния въздух” най-честото нарушение, установявано от проверяващите, е непровеждане на собствени периодични замервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух и необорудване на изпускателните устройства с пробовземна точка. След проверка по жалба на граждани за прекомерен шум от работещите инсталации на пивоварна „Каменица” е съставен акт за допускане на наднормени нива на шум. Дадени са предписания за привеждане на обекта в съответствие с изискванията на Закона за шума, при повторна проверка е констатирано, че предписанията са изпълнени.
 
През месеца съвместно с ГЗ са извършени 15 проверки на складове, съхраняващи пестициди, негодни за употреба и с изтекъл срок. Не са установени нередности и нарушения на изискванията за съхранение.
 
На оризопроизводител от с. Цалапица е съставен акт заради запалване на  стърнище, с което е предизвикал вредно изменение на почвата.
 
По компонент „Управление на отпадъци” продължават контролните проверки за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.