Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив организира публично обсъждане на проекто - заповедта за обявяване на „Добростан” за защитена зона по Натура 2000 в 8 селища на община Асеновград
07.12.2009

Работни срещи с обществеността за обсъждане на проекто-заповедта за обявяване на „Добростан” за защитена зона по Натура 2000 ще се проведат от 9 до 18 декември по график в селищата Асеновград (09.12), Тополово и Червен (11.12), Бачково (14.12), Горнослав и Мостово (15.12), Добралък (17.12) и Жълт камък (18.12). В срещите ще участват представители на местната администраци, експерти от РИОСВ-Пловдив от Българското дружество за защита на птиците. Ще се дискутира предметът и целите за обявяване на зоната за защитена, както и режимите в нея.

 

На територията на РИОСВ-Пловдив в границите на защитената зона попадат 19 селища на обща площ около 240 000 дка. Предмет на опазване в защитената зона са над 40 вида птици, целта за включването й в мрежата Натура 2000 е да се опазят и поддържат местообитанията на тези видове. В нейните граници се забранява  премахване на характеристики на ландшафта при ползването на земеделските земи като такива, залесяване на пасища, ливади и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения, използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади, разрушаване и увреждане на скалните образования, изграждане на нови ВЕЦ с изключение на тези, които към датата на обнародване на заповедта в Държавен вестник са съгласувани по изискванията  на ЗООС и ЗБР, извършване на сечи на хралупести дървета
.
В едномесечен срок, който изтича на 31 декември т.г., заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповедта забрани и ограничения на дейности.
 
Информацията, свързана с обявяване на „Добростан” за защитена зона по Натура 2000 е публикувана на интернет-страницата на Министерството на околната среда и водите на адрес: www.moew.government.bg Тя е на разположение и в РИОСВ-Пловдив, бул.”Марица” 122.