Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив организира публично обсъждане на проекто - заповедта за обявяване на „Добростан” за защитена зона по Натура 2000 в 8 селища на община Асеновград
07.12.2009

Работни срещи с обществеността за обсъждане на проекто-заповедта за обявяване на „Добростан” за защитена зона по Натура 2000 ще се проведат от 9 до 18 декември по график в селищата Асеновград (09.12), Тополово и Червен (11.12), Бачково (14.12), Горнослав и Мостово (15.12), Добралък (17.12) и Жълт камък (18.12). В срещите ще участват представители на местната администраци, експерти от РИОСВ-Пловдив от Българското дружество за защита на птиците. Ще се дискутира предметът и целите за обявяване на зоната за защитена, както и режимите в нея.

 

На територията на РИОСВ-Пловдив в границите на защитената зона попадат 19 селища на обща площ около 240 000 дка. Предмет на опазване в защитената зона са над 40 вида птици, целта за включването й в мрежата Натура 2000 е да се опазят и поддържат местообитанията на тези видове. В нейните граници се забранява  премахване на характеристики на ландшафта при ползването на земеделските земи като такива, залесяване на пасища, ливади и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения, използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади, разрушаване и увреждане на скалните образования, изграждане на нови ВЕЦ с изключение на тези, които към датата на обнародване на заповедта в Държавен вестник са съгласувани по изискванията  на ЗООС и ЗБР, извършване на сечи на хралупести дървета
.
В едномесечен срок, който изтича на 31 декември т.г., заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповедта забрани и ограничения на дейности.
 
Информацията, свързана с обявяване на „Добростан” за защитена зона по Натура 2000 е публикувана на интернет-страницата на Министерството на околната среда и водите на адрес: www.moew.government.bg Тя е на разположение и в РИОСВ-Пловдив, бул.”Марица” 122.