Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Извлечение от протокол за провеждане на интервю и окончателно класиране в конкурс за длъжността старши експерт
24.06.2024

  

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от
ПРОТОКОЛ
за провеждане на интервю и окончателно класиране
 
            в конкурс за длъжността Старши експерт по Заповед № РД-143 от 14.05.2024г. на Директора на РИОСВ - Пловдив
            в административно звено Дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”
 
СПИСЪК
С ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
 
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултат от начина по чл. 33
Коефи-циент
Резултат от интервюто
Коефи-циент
Окончателен резултат
Детелина Милкотева
3,25
4
0
5
13,00
 
            На основание чл. 47, във връзка с чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на получените резултати от проведения конкурс, комисията явилият се кандидат не се е представил успешно, поради което комисията приключва конкурсната процедура без класиране.
 
Председател на конкурсната комисия: /п/