Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ за провеждане на интервю и окончателно класиране
в конкурс за длъжността Главен експерт в Дирекция КОС, отдел УООП
19.06.2024

СПИСЪК

С ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

в конкурс по Заповед № РД-140 от 10.05.2024 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от начина по чл. 33

Коефи-циент

Резултат от интервюто

Коефи-циент

Окончателен резултат

Румяна Самоковарева

4,25

4

3,28

5

33,41

             На основание чл. 47, във връзка с чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на получените резултати от проведения конкурс, комисията установи че оценката на кандидата от интервюто е по-ниска от 4, същият не се е представил успешно, поради което комисията приключва конкурсната процедура без класиране.


Председател на конкурсната комисия: /п/