Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ- Пловдив информира относно инвестиционно намерение за изграждане на кариера в с. Храбрино
17.06.2024

Следвайки политиката си на прозрачност и с оглед на повишения обществен интерес, Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив) информира заинтересованите граждани на с. Храбрино и околните населени места относно заявено инвестиционно намерение (ИП) за изграждане на кариера за добив на подземни богатства.

Уведомлението за инвестиционно намерение  „Изграждане на кариери за добив на гнайсошисти в концесионна площ „Бунилото“ (98.2 дка), землище с. Храбрино, община Родопи, област Пловдив.“ с възложител „ЕОЛИТ“ ООД е внесено в екоинспекцията на 31.05.2024 година, като е публикувано на страницата на институцията и всеки може да се запознае с него. Предстои провеждане на процедура по реда на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), която към момента е на съвсем начален етап.

Екоинспекцията ще се съобрази с постъпилите в хода на процедурата становища на заинтерсованите страни, обществеността и компетентните органи, с които работи в условията на обвързана компетентност - Басейнова дирекция, Регионалната здравна инспекция, кмета на община Родопи, Министерство на енергетиката и други, като осигури  прозрачност в хода на процедурата чрез сайта си, медиите и по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Подобно ИП е било внасяно в РИОСВ Пловдив, като през м. март 2021 година с решение на директора процедурата е прекратена. Причина за това е изразено отрицателно становище на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" (БДИБР) поради противоречие и недопустимост спрямо предвидените в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) забрани и ограничения.