Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Изготвен нов проект на заповед за обявяване на ЗЗ BG0000578 Река Марица
14.06.2024

 Регионална инспекция по околната среда и водите съобщава, че е изработен нов проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000578 „Река Марица“.

Към проекта на заповед са изготвени още текст на обявление, карта и граници на защитената зона в цифров вид (координатен регистър в „.xlsx“ формат, ESRI shape формат в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N и в (.kmz) формат, позволяващ визуализация в среда на Google Earth), които са достъпни на:
-        Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Обществени обсъждания“;
-        Интернет страницата на Регионална инспекция по околната среда и водите–Пловдив   https://plovdiv.riosv.com/, меню „Актуално“, тема „Обявления“.
Същите са на разположение и в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Пловдив, бул. „Марица” № 122“.    
В едномесечен срок, считане от 17.06.2024 г., заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.