Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Извлечение от протокол с резултати от тест при провеждането на конкурс за длъжността Главен експерт в дирекция КОС, отдел УООП
12.06.2024

 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛА

с резултати от теста, проведен на 12.06.2024г.
при провеждането на конкурс за длъжността
Главен експерт в дирекция КОС, отдел УООП
 
            Резултати от проведения тест:
№ по ред
Кандидат
Брой верни отговори
Резултат
1.
Румяна Самоковарева
17
4,25
            След като обобщи резултатите комисията констатира, че съгласно приетите критерии за оценяване на теста, има кандидат, който е постигнал резултат над минималния, по смисъла на чл. 37, ал. 2 от НКПМДС, като резултатът отговаря на изискванията и критериите посочени в Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати от 28.05.2024г. и тъй като същият е издържал теста, комисията взе единодушно решение да бъде допуснат до интервю кандидатът, както следва:
№ по ред
Кандидат
Брой верни отговори
Резултат
1.
Румяна Самоковарева
17
4,25
            Успешно издържалият теста кандидат трябва да се яви на интервю на 12.06.2024 г. от 14:00 ч., в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, „Информационен център". Същият следва да представи документ за самоличност.
            Не са допуснати до интервю следните кандидати от явилите се на теста:
   - няма недопуснати до интервю кандидати от явилите се на теста.
            Не са се явили за решаването на теста следните кандидати:
№ по ред
Кандидат
1.
Бояна Парапинска
2.
Детелина Милкотева
 
Председател на комисията: /п/