Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Извлечение от протокол с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт - УООП
29.05.2024

 

СПИСЪК

на допуснатите кандидати

             в конкурс за длъжността Главен експерт по Заповед № РД-140 от 10.05.2024г. на Директора на РИОСВ - Пловдив в административно звено Дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”

 

Допускат се до конкурс следните кандидати:

1. Бояна Парапинска

2. Детелина Милкотева

3. Румяна Самоковарева

 

            Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 12.06.2024 г. от 10,00 ч. в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица” № 122, ет. 2, „Информационен център".

 

            Регламент за провеждане на конкурса:

            1. Преди влизане в залата кандидатите са длъжни да изключат техническите и комуникационните си средства и да ги поставят в личния си багаж. След влизане в залата кандидатите са длъжни да поставят личния си багаж (дамски и бизнес чанти, сакове, раници и др.) на място, посочено от конкурсната комисия, като следва да представят и да държат при себе си по време на изпита документа си за самоличност. Кандидатите заемат места в залата, посочени от комисията, на които са поставени непрозрачен бял плик с размер А4 (голям формат), непрозрачен бял плик с размер А5 (малък формат), съдържащ бланка за попълване на личните данни на кандидата (трите имена, адрес за кореспонденция, номер на мобилен телефон и електронна поща - имейл) и един брой син химикал. Конкурсната комисия ще използва разработен за конкурса тест в три различни варианта, с 20 затворени въпроса, с един верен отговор. Един от кандидатите ще изтегли чрез жребий един от вариантите на теста и ще го обяви на всички кандидати. Продължителността на провеждане на теста ще бъде 60 минути, от момента на получаването му. При решаването на теста кандидатите не могат да използват нито предварително подготвени помощни материали, нито достъп до такива през електронни устройства. Всеки верен отговор носи на кандидата 5 точки, като максималният брой точки е 100 точки, при 20 верни отговора. До участие в интервю ще бъдат допуснати кандидатите, получили не по-малко от  75 точки, или 15 верни отговора.

            2. Резултатите от теста ще бъдат обявени на 12.06.2024 г. до 13,00 часа в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, на таблото до Центъра за административно обслужване и на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив http://plovdiv.riosv.com.

            3. Успешно издържалите теста кандидати трябва да се явят на интервю на 12.06.2024 г.  от 14:00 ч., в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, „Информационен център". Същите следва да представят документ за самоличност.

            4. Интервюто ще се проведе съгласно изискванията и компетентностите, залегнали в Длъжностната характеристика и формуляра съгласно Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. На кандидатите ще бъдат задавани еднакви въпроси от комисията, чрез които се установява в каква степен същите притежават необходимите професионални и делови качества за изпълнение на длъжността. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала:

                                   5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;

                                   4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;

                                   3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;

                                   2 – в малка степен отговоря на изискванията за длъжността;

                                   1 – не отговаря на изискванията за длъжността

            За успешно издържал интервюто, ще се счита този кандидат, който има средноаритметична оценка над 4, включително.

            5. Комисията определи коефициента, с който ще се умножат резултатите  на кандидатите от теста и интервюто предвид относителната им тежест при преценка на качествата на кандидата за заемане на конкурсната длъжност, както следва:

            - Резултатът от теста се умножава по коефициент 4

            - Резултатът  от интервюто се умножава по коефициент 5

            Окончателният резултат за всеки кандидат ще бъде сбор от така получените резултати от проведените тест и интервю, умножени със съответните коефициенти.

            Комисията ще класира от първо до трето място кандидатите, получили най-високи резултати.

            Информационни източници за подготовка: Закон за управление на отпадъците; Закон за опазване на околната среда; Закон за административните нарушения и наказания; Закон за държавния служител; Правилник за устройството и дейността на РИОСВ; Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците; Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри; Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци; Наредба № Н-4 от 2.06.2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци; Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса.

 

Председател на конкурсната комисия: (П)

 

 

СПИСЪК

на недопуснатите кандидати

в конкурс за длъжността Главен експерт по Заповед № РД-140 от 10.05.2024г. на Директора на РИОСВ - Пловдивв административно звено Дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”

 

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността 

Основание за недопускане

Величка Запрянова

не е представено копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.)

не е доказано съответствие с изискването за наличие на професионален опит – 2 години или минимален ранг за заемане на длъжността - IV младши.

да

 

 

Председател на конкурсната комисия: (П)