Други
  2024
  юни (8)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив и Воден клуб „Пловдив“ отбелязват европейския ден на „Натура 2000“ с изложба „Реката и хората“
21.05.2024

 

По случай Европейския ден на екологичната мрежа „Натура 2000“, 21 май – датата, на която преди 32 години  беше създадена мрежата от защитени зони „Натура 2000“, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) и Спортен клуб по туризъм "Воден клуб Пловдив“ съвместно представят изложба, посветена на защитена зона „Река Марица“ под надслов „Реката и хората“.

Инициативата има за цел да запознае с философията на екологичната мрежа „Натура 2000“ и новаторския й подход: човекът и природата работят най-добре в партньорство помежду си. Това носи множество предимства както за опазването и управлението на уязвими видове и местообитания, така и за хората, запазването на икономическата жизнеспособност, благосъстоянието и социалната структура на общностите.

Изложбата съдържа както информация за защитена зона „Река Марица“ и възможностите за спорт и отдих, така и снимки от личните архиви на двете организации от съвместни инициативи – почиствания на речното корито с каяци, провеждани състезания по воден слалом на поддържаното от клуба водно трасе край остров „Адата“, наблюдения на водолюбиви птици, арт ателиета и други образователни инициативи. Фокусът е насочен върху емоционалните ползи, които получаваме от досега си със защитената зона, докато се разхождаме край реката, очаровани от магията й, караме велосипед по крайбрежните алеи, когато съзерцаваме залеза, наблюдаваме богатото биоразнообразие или практикуваме риболов.

Хората с интерес по темата биха могли да се запознаят с подготвените материали до края на месец юни във фоайето на втория етаж на административната сграда на РИОСВ – Пловдив във Водната палата. Изложбата е на разположение на гражданите всеки работен ден.

Река Марица – символ на град Пловдив и любимо място за спорт и отдих на мнозина, е част от екологичната мрежа «Натура 2000». Защитена зона „Река Марица“ е определена по Директивата за хабитатите. Зоната е важен биокоридор, свързващ зоните в цяла южна България.

Предмет на опазване са природни местообитания – алувиални гори от черна елша и планински ясен, крайречни смесени гори от летен дъб, бял бряст, планински и полски ясен, крайречни галерии от бяла върба и бяла топола и др. Зоната представлява местообитание на редица редки и защитени животински видове – лалугер, видра, мишевиден сънливец, червенокоремна бумка, костенурки, голям гребенест тритон, распер, маришка мряна, обикновен щипок, балкански щипок, горчивка. Място за гнездене и размножаване на редица редки и защитени видове птици. Само в рамките на Пловдив се наблюдават 25% от всички видове птици в страната.