Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Важно! РИОСВ – Пловдив приема електронни документи единствено чрез ССЕВ или такива с електронен подпис
15.05.2024

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) информира потребителите на административни услуги на институцията, че по електронен път приема единствено подписани с електронен подпис документи или такива, изпратени чрез Системата за сигурно електронно връчване. В противен случай документите няма да бъдат разглеждани съгласно разпоредбите на чл. 29, ал. 2 и чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс.

Изключения се допускат единствено, ако в специални закони е предвидено друго.

РИОСВ – Пловдив подкрепя присъединяването към Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Министерството на електронното управление, чието използване улеснява електронната комуникация. Това скъсява времето за кореспонденция между потребителя и институцията, спестява разходи за хартия, тонер, куриерски и пощенски услуги, пътуване от/до административната сграда на екоинспекцията.

Системата за сигурно електронно връчване включва комплекс от ресурси и услуги по изпращане и получаване на съобщения между активни доставчици и получатели на електронни административни услуги, които са регистрирани в нея. Достъпът до системата се осъществява през уеб интерфейс, на електронен адрес https://edelivery.egov.bg. На практика услугата представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. Времето на изпращане и получаване на документа или съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат.

За достъп до системата не е задължително гражданите да притежават електронен подпис. Регистрацията е възможна и чрез Персонален Идентификационен Код (ПИК), получен от НАП или НОИ. Получени или изпратени чрез системата съобщения се считат за официално изпратени (съответно получени) без възможност да бъдат оспорвани фактът на изпращането и получаването и времето, когато дадено съобщение и прикачени документи са били изпратени, получени и отворени. Всеки потребител, който я използва автоматично получава входящ номер от РИОСВ - Пловдив, чрез който впоследствие може да прави справки.