Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив провери близо 550 обекта през месец април
13.05.2024

 

През месец април екипи на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) извършиха 215 планови и 362 извънредни проверки, включително след получени сигнали. Контрол беше осъществен върху дейността на 547 обекта, като бяха инспектирани оператори, кметове на общини и физически лица.

За административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и свързаното законодателство от институцията са съставени 12 акта и са издадени 5 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 26 300 лева. Освен това с установени нарушители са сключени и 7 споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства като са наложени имуществени санкции за 21 000 лева.

Най-голям обем контролна дейност е осъществена по отношение на управлението на отпадъците. Съставени са 8 акта, като в по-голямата си част те се отнасят за открити нередности при осъществяване на трансграничен превоз на отпадъци. Като нарушители са установени и физически лица. През месеца продължиха и обходите на екоекспертите по населените места на територията на РИОСВ – Пловдив за проверка дали кметовете на общините са спазили дадените от директора на институцията предписания за справяне с нерегламентираните сметища, включително на речните легла и прилежащите им територии. Съставен е акт на кмета на община Стамболийски за неизпълнение на предписания за почистване на нерегламентирано замърсяване в селата Йоаким Груево и Ново село.

Сред нарушителите, срещу които са предприети административнонаказателни мерки за неспазване изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух са оператор на климатично оборудване в цех за облекла в Пловдив, работилница за реконструкция на автобуси в бившия стопански двор на с. Брестовица, предприятие за млекопраработка в с. Домлян и печатна база в Асеновград

Нарушения на Закона за водите са установени в дейността на водноелектрическа централа край Калофер и фирма в с. Белозем, зауствали отпадъчни води в отклонение от предвидените условия в разрешителното.

На билкозаготвителен пункт в с. Руен, общ. Куклен е съставен акт за нарушение на Закона за лечебните растения, тъй като от страна на дружеството не са изпълнили дадени от страна на екоинспекцията предписания. 

На голямо производствено предприятие в Пловдив са дадени задължителни предписания за предприемане на допълнителни мерки за обезшумяване след проведени измервания, при които е установено неспазване на нормите за шум през нощта.

РИОСВ – Пловдив държи на пълната прозрачност на дейността си пред обществеността и заинтересованите лица. За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията през април са публикувани 377 документа на интернет страницата на РИОСВ – Пловдив. Те касаят инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, по които в институцията се извършват процедури, изготвени становища за преценка вероятната степен на отрицателно въздействие върху околната среда, издадени регистрационни документи, решения, новини и съобщения.