Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Изготвени Проекти на заповед за обявяване на ЗЗ BG0000578 Река Марица и BG0000436 Река Мечка
08.05.2024

 Регионална инспекция по околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие са изработени проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000578 „Река Марица“ и BG0000436 „Река Мечка“.

Към проектите на заповеди са изготвени още текстове на обявления, карти и граници на защитените зони в цифров вид (координатен регистър в „.xlsx“ формат, ESRI shape формат в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N и в (.kmz) формат, позволяващ визуализация в среда на Google Earth), които са достъпни на:
-        Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Обществени обсъждания“;
-        Интернет страницата на Регионална инспекция по околната среда и водите–Пловдив   https://plovdiv.riosv.com/, меню „Актуално“, тема „Обявления“.
Същите са на разположение и в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Пловдив, бул. „Марица” № 122“.    
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.