Други
  2024
  юни (8)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив провери пешеходни маршрути в района на резерват „Червената стена“ по сигнал на гражданин
25.04.2024

 

Екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) извърши щателна проверка в резерват „Червената стена“ и в околностите му след получен сигнал от гражданин. В получения сигнал се твърди, че в резерват „Червената стена“, около него и в района на хижа „Безово“ има наличие на множество болни и изсъхнали дървета, суха дървесна маса и шума, които препятстват използването на туристическите пътеки и са предпоставка за горски пожари.

Служителите на РИОСВ – Пловдив са обходили всички налични туристически пътеки в посочения в сигнала район: хижа „Безово“ – връх Безово; хижа „Безово“ – местност „Стария бунар“ – връх Безово – местност „Гонда вода“. Тези маршрути са част от Пътека № 5 – една от единадесетте одобрени пешеходни туристически екопътеки, преминаващи през резервата. Констатацията на експертите е, че пътеките са в добро състояние за пешеходен планински туризъм. Установили са наличие на паднала листна маса основно в участъците, преминаващи през букова гора, което е нормално за тази горска екосистема. На отделни места по пътеките има единични сухи клони и паднали дървета, но те не възпрепятстват нормалната проходимост на туристите по тях.

По отношение на изразените в сигнала притеснения за пожари, екоинспекцията информира, че с цел опазване територията от огнени бедствия РИОСВ – Пловдив ежегодно изготвя противопожарен план, съгласуван с РСПБЗН – Асеновград, оборудва и поддържа в изправност противопожарни депа. По време на пожароопасния сезон контролът и охраната на резервата са засилени с цел навременно известяване и предприемане на незабавни действия в случай на възникнал пожар.

Резерват „Червената стена“ е изключителна държавна собственост. Той се стопанисва и управлява от РИОСВ – Пловдив. Посоченият в сигнала район не попада в границите на резервата. Това са горски територии, стопанисвани съгласно Закона за горите от структурите на МЗХ. Те попадат в защитена зона „Родопи – Средни“ от мрежата „Натура 2000“.

РИОСВ – Пловдив припомня, че с цел опазване на ценните растителни и животински видове и техните местообитания, съхраняването на ландшафтите, екосистемите и генетичното разнообразие, намиращи се в резервата, при преминаването на екопътеките е забранено отклоняване на посетители и навлизане в него, замърсяване с битови и други отпадъци, бране, събиране, изкореняване и всякакво друго увреждане на растителни видове, обезпокояване на животни, палене на огън и бивакуване.

Предвидени са редица забрани и в Заповедта за обявяване на граничещата с резервата защитена зона „Родопи - Средни“. Там не е позволено провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища и регламентираните за това места, движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии, премахване на характеристики на ландшафта, както и много други. Като мярка за постигане целите на опазване на защитената зона в нея се насърчава и устойчивото управление на горите чрез запазване на биотопните дървета и на достатъчно количество мъртва дървесина в горските екосистеми.