Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Извлечение от протокола с резултати от теста на 18.04.2024 г. конкурс за длъжността Главен експерт в дирекция КОС, отдел УООП
18.04.2024

 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛА

с резултати от теста, проведен на 18.04.2024г.
при провеждането на конкурс за длъжността Главен експерт в дирекция КОС, отдел УООП
            Резултати от проведения тест:
№ по ред
Кандидат
Брой верни отговори
Резултат
1.
Магдалена Атанасова
14
3,50
2.
Владислава Бояджиева
16
4,00
            След като обобщи резултатите комисията констатира, че съгласно приетите критерии за оценяване на теста, има кандидат, който е постигнал резултат над минималния, по смисъла на чл. 37, ал. 2 от НКПМДС, като резултатът отговаря на изискванията и критериите посочени в ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати от 08.04.2024г. и тъй като същият е издържал теста, комисията взе единодушно решение да бъдат допуснати до интервю кандидатът, както следва:
           № по ред
Кандидат
Брой верни отговори
Резултат
1.
Владислава Бояджиева
16
4,00
            Успешно издържалите теста кандидати трябва да се явят на интервю на 18.04.2024 г. от 14:00 ч., в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, „Информационен център". Същите следва да представят документ за самоличност.
            Не са допуснати до интервю следните кандидати:
№ по ред
Кандидат
Брой верни отговори
Резултат
1.                   
Магдалена Атанасова
14
3,50
            Не са се явили за решаването на теста следните кандидати:
№ по ред
Кандидат
1.                   
Чавдар Цветков
Председател на комисията: /п/