Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив търси студенти за летни стажове
17.04.2024

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) обяви 3 стажантски позиции за летните месеци и ги представи на проведения в Аграрен университет – Пловдив днес Ден на кариерата. За тях могат да кандидатстват студенти, изучаващи специалности в област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика“, като в случай на голям интерес от страна на младите хора в екоинспекцията е възможно да се открият и още стажантски места.

Стажантската програма е с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с държавната администрация, които да допълнят теоретичното обучение, придобито във висшите учебни заведения. Студентите ще практикуват наученото в университета в дирекция „Контрол на околната среда“ в направленията "Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори", "Опазване на водите" и "Управление на отпадъците и опазване на почвите".  - работа с документи и регистри. На младите хора ще бъдат възлагани задачи, свързани с поддържането на регистри, водене на кореспонденция с други институции, публикуване на информация в сайта, поддържане на база от данни за извършения контрол и мониторинг.

До 9 май желаещите студенти могат да кандидатстват онлайн чрез Портала за летни стажове на държавната администрация (https://staj.government.bg), като е необходимо преди това се регистрират. От 10 май до 5 юни от екоинспекцията ще насрочат интервюта на избраните кандидати след първоначалния подбор съобразно попълнената информация в профила на студента. Всеки студент, на когото е насрочено интервю, ще получи известие на имейла от неговия профил. Стажовете ще се провеждат в периода юли – септември и могат да бъдат с продължителност от 5 до 20 работни дни.

Ежегодно провеждания от АУ – Пловдив Ден на кариерата позволи директно общуване на работодателите от административния и от бизнес сектора с академичната и студентската общност. Новосъздадените контакти между РИОСВ – Пловдив, студентите и техните преподаватели е добра предпоставка за бъдещи партньорства и възможност за наемане на млади и мотивирани кадри с подходящи специалности за постоянна работа. 

Обявите на РИОСВ – Пловдив е публикувана на следния линк: https://jobs.government.bg/PJobs/practiceExtView.jsf?idObj=1338