Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Конкурс за длъжността Главен експерт, в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”
08.04.2024

  

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ПЛОВДИВ,
на основание чл.10а, ал.1 от Закон за Държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДСл)
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността Главен експерт (една щатна бройка),
в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел Управление на отпадъците и опазване на почвите, при следните условия:
 
1.                  Минимални изисквания за заемане на конкурсната длъжност, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:
- Образование – висше, с образователно-квалификационна степен "бакалавър";
- Професионален опит – 2 години или минимален ранг за заемане на длъжността - IV младши.
2.                  Специфични изисквания за заемане на длъжността:
Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
  Предпочитани квалификация и качества:
            - Професионална област - Области на висше образование:
- "Природни науки, математика и информатика" с професионални направления: "Физически науки", "Химически науки", "Биологически науки", "Науки за земята";
- "Аграрни науки и ветеринарна медицина" с професионални направления: "Растениевъдство", "Растителна защита";
- "Социални, стопански и правни науки" с професионални направления: "Обществени комуникации и информационни науки", "Администрация и управление", "Икономика"
- "Технически науки" с професионални направления: "Машинно инженерство", "Електротехника, електроника и автоматика", "Комуникационна и компютърна техника", "Енергетика", "Транспорт, корабоплаване и авиация", "Материали и материалознание", "Архитектура, строителство и геодезия", "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", "Металургия", "Химични технологии", "Биотехнологии", "Хранителни технологии", "Общо инженерство";
            - Кандидатът да притежава:
- отлична компютърна грамотност - работа с MS Office, електронна поща и Internet;
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа поради необходимост от бързи реакции и оперативност на изпълнението;
- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;
- отлични комуникативни умения;
- отлични умения за работа в екип и динамична среда;
3.                  Други:
Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
4.                  Кратко описание на длъжността:
Упражняване на регулиращи, информационни и контролни функции, свързани с прилагане на нормативните актове по управлението на отпадъците по смисъла на ЗООС и ЗУО. Изготвя решения за дейности по третиране на отпадъци и контролира спазването на условията в тях. Изготвя решения за регистрация на дейности с отпадъци и поддържа регистър. Изготвя справки и отчети, свързани с управлението на отпадъците и почвите. Извършва контрол по начисляване и събиране на продуктови такси за пускане на пазара на подукти, след употребата на които се образуват масово разпостранени отпадъци – в т.ч. опаковки от масла и нефтопродукти, батерии, акумулатори, електрическо и електронно оборудване, моторни превозни средства, излезли от употреба гуми. Контролира спазването на условията в издадените разрешителни за дейности с отпадъци. Извършва проверки по жалби и сигнали за наличие на замърсявания с отпадъци от производствени дейности. В рамките на своята компетентност изпълнява и други задачи, възложени му от прекия ръководител.
5.                  Начин на провеждане на конкурса:
            - Тест, включващ познания, относно професионалната област за длъжността и относно с администрацията, в която е конкурсната длъжност.
            - Интервю
6.                  Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
            - Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17 ал. 2/ от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДСл);
Към заявлението се прилагат:
            - декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
            - копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
            - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.).
            Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
            Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДСл, изискуемите документи може да се подават по електронен път, чрез посочената в обявлението електронна поща, като в този случай заявлението за участие в конкурса по 17,ал. 2 и декларацията по 17, ал. 3,т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.
            Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се регистрират.
7.                  Срок и място и за подаване на документите за участие:
- краен срок за подаване на документи:
            18.04.2024г. включително.
- място за подаване на документите:
            В сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, стая № 4 - Център за административно обслужване - всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.
8.                  Списъци на допуснати и недопуснати кандидати във връзка с конкурса, съгласно чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл и друга информация за него ще бъде публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив, а именно: http://plovdiv.riosv.com и представяна на информационното табло в сградата на администрацията, на адрес: бул. “Марица” № 122, ет.
9.                  Информация за начина на определяне на размера на основната заплата:
            Размер на основна заплата определена за длъжността – 1256 лв. Индивидуалният размер на основата заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4, от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9 от Вътрешните правила за заплатите в РИОСВ – Пловдив, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.