Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Извлечение от протокол за провеждането на интервю и окончателно класиране за длъжността Старши експерт в Дирекция АФПД
15.03.2024
 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ
за провеждане на интервю и окончателно класиране
 
            в конкурс за длъжността Старши експерт
            в административно звено Дирекция "Административни, финансови и правни дейности”
            обявен със Заповед № РД-36 от 14.02.2024г. на Директора на РИОСВ - Пловдив
 
СПИСЪК
С ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
 
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултат от начина по чл. 33
Коефи-циент
Резултат от интервюто
Коефи-циент
Окончателен резултат
Веселина Жулева
4,50
4
4,82
5
42,11
 
            На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на получените резултати от проведения конкурс, комисията класира следните кандидати:
 
№ по ред
Име, презиме и фамилия на кандидата
Окончателен резултат
1.
Веселина Жулева
42,11
 
Председател на конкурсната комисия: /п/