Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Допуснати и недопуснати кандидати в конкурс за длъжността Старши експерт в Дирекция Административни, финансови и правни дейности
05.03.2024

 СПИСЪК

на допуснатите кандидати
            в конкурс за длъжността Старши експерт
            в административно звено Дирекция "Административни, финансови и правни дейности”
            обявен със Заповед № РД-36 от 14.02.2024г. на Директора на РИОСВ - Пловдив
 
  1. Веселина Жулева
  2. Кристина Чорбаджийска
  3. Мария Биджурова
  4. Румен Кръстев
            Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 14.03.2024 г. от 10,00 ч. в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица” № 122, ет. 2, „Информационен център".
            Регламент за провеждане на конкурса:
            1. Преди влизане в залата кандидатите са длъжни да изключат техническите и комуникационните си средства и да ги поставят в личния си багаж. След влизане в залата кандидатите са длъжни да поставят личния си багаж (дамски и бизнес чанти, сакове, раници и др.) на място, посочено от конкурсната комисия, като следва да представят и да държат при себе си по време на изпита документа си за самоличност. Кандидатите заемат места в залата, посочени от комисията, на които са поставени непрозрачен бял плик с размер А4 (голям формат), непрозрачен бял плик с размер А5 (малък формат), съдържащ бланка за попълване на личните данни на кандидата (трите имена, адрес за кореспонденция, номер на мобилен телефон и електронна поща - имейл) и един брой син химикал. Конкурсната комисия ще използва разработен за конкурса тест в три различни варианта, с 20 затворени въпроса, с един верен отговор. Един от кандидатите ще изтегли чрез жребий един от вариантите на теста и ще го обяви на всички кандидати. Продължителността на провеждане на теста ще бъде 60 минути, от момента на получаването му. При решаването на теста кандидатите не могат да използват нито предварително подготвени помощни материали, нито достъп до такива през електронни устройства. Всеки верен отговор носи на кандидата 5 точки, като максималният брой точки е 100 точки, при 20 верни отговора. До участие в интервю ще бъдат допуснати кандидатите, получили не по-малко от 75 точки, или 15 верни отговора.
            2. Резултатите от теста ще бъдат обявени на 14.03.2024 г. до 13,00 часав сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, на таблото до Центъра за административно обслужванеи на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив http://plovdiv.riosv.com.
            3. Успешно издържалите теста кандидати трябва да се явят на интервю на 14.03.2024 г. от 14:00 ч., в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, „Информационен център". Същите следва да представят документ за самоличност.
            4. Интервюто ще се проведе съгласно изискванията и компетентностите, залегнали в Длъжностната характеристика и формуляра съгласно Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. На кандидатите ще бъдат задавани еднакви въпроси от комисията, чрез които се установява в каква степен същите притежават необходимите професионални и делови качества за изпълнение на длъжността. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала:
                       5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;
                       4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;
                       3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;
                       2 – в малка степен отговоря на изискванията за длъжността;
                       1 – не отговаря на изискванията за длъжността
            За успешно издържал интервюто, ще се счита този кандидат, който има средноаритметична оценка над 4, включително.
            5. Комисията определи коефициента, с който ще се умножат резултатите на кандидатите от теста и интервюто предвид относителната им тежест при преценка на качествата на кандидата за заемане на конкурсната длъжност, както следва:
- Резултатът от теста се умножава по коефициент 4
- Резултатът от интервюто се умножава по коефициент 5
            Окончателният резултат за всеки кандидат ще бъде сбор от така получените резултати от проведените тест и интервю, умножени със съответните коефициенти.
            Комисията ще класира от първо до трето място кандидатите, получили най-високи резултати.
            Информационни източници за подготовка: Закон за държавния служител; Наредба за административното обслужване; Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите; Видове административни услуги, предоставяни от РИОСВ-Пловдив и срокове за изпълнение (линк:https://plovdiv.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=290); Вътрешни правила за организация на административното обслужване (линк:https://plovdiv.riosv.com/files/file/front_office/2021/RD_236.pdf и Харта на клиента на РИОСВ - Пловдив (линк:https://plovdiv.riosv.com/files/file/front_office/RD_238.pdf).
 
 
Председател на конкурсната комисия:
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК
на недопуснатите кандидати
            в конкурс за длъжността Старши експерт
            в административно звено Дирекция "Административни, финансови и правни дейности”
            обявен със Заповед № РД-36 от 14.02.2024г. на Директора на РИОСВ - Пловдив
 
            Няма недопуснати кандидати.
 
 
Председател на конкурсната комисия: