Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Извлечение от протокол и окончателно класиране от провеждането на конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция КОС отдел УООП
01.03.2024
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от
ПРОТОКОЛ
за провеждане на интервю и окончателно класиране
 
            в конкурс за длъжността Младши експерт по Заповед № РД-18 от 22.01.2024г. на Директора на РИОСВ - Пловдив в административно звено Дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”
 
СПИСЪК
С ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
 
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултат от начина по чл. 33
Коефи-циент
Резултат от интервюто
Коефи-циент
Окончателен резултат
Даяна Атанасова
3,75
4
4,61
5
38,05
 
            На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на получените резултати от проведения конкурс, комисията класира следните кандидати:
 
№ по ред
Име, презиме и фамилия на кандидата
Окончателен резултат
1.
Даяна Атанасова
38,05
 
Председател на конкурсната комисия: /п/