Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

На територията на РИОСВ - Пловдив е обявена защитена зона „Река Омуровска“
19.02.2024

Със заповед на министъра на околната среда и водите № РД-52/17.01.2024 г. (обн. ДВ, бр. 12/09.02.2024 г.) е обявена защитена зона  „Река Омуровска“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, попадаща частично на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив.

Защитена зона BG0000443 „Река Омуровска“ е с площ 8 191,050 дка и е разположена в землищата на с. Братя Даскалови, с. Голям дол, с. Горно Белево, с. Горно ново село, с. Долно ново село, с. Малко Дряново, с. Марково, с. Медово, с. Малък дол, с. Найденово, с. Партизанин, с. Плодовитово, с. Славянин, с. Сърневец, с. Черна гора, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с. Чехларе, община Брезово, обл. Пловдив, с. Градина, община Първомай, област Пловдив.

В заповедта за обявяване са въведени конкретни забрани за извършване на определени дейности. Актуална информация за защитена зона „Река Омуровска“ е публикувана на интернет страницата на Информационната система за защитени зони от екологична мрежа „Натура 2000“ на следния линк: https://natura2000.egov.bg/EsriBg.Natura.Public.Web.App/Home/ProtectedSite?code=BG0000443&siteType=HabitatDirective