Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Конкурс за длъжността Старши експерт, в дирекция Административни, финансови и правни дейности
14.02.2024

  

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив, на основание чл.10а, ал.1 от Закон за Държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС)
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността Старши експерт (една щатна бройка),
в дирекция "Административни, финансови и правни дейности”, при следните условия:
1. Минимални изисквания за заемане на конкурсната длъжност, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:
- Образование – висше, с образователно-квалификационна степен "бакалавър";
- Професионален опит – 1 година или минимален ранг за заемане на длъжността - IV младши ранг.
2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
3. Предпочитани квалификация и качества:
Професионална област - области на висше образование: "Природни науки, математика и информатика", "Технически науки", "Социални, стопански и правни науки";
Кандидатът да притежава:
- отлична компютърна грамотност - работа с MS Office, електронна поща и Internet;
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа поради необходимост от бързи реакции и оперативност на изпълнението;
- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;
- отлични комуникативни умения;
- отлични умения за работа в екип и динамична среда;
4. Други:
Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
5. Кратко описание на длъжността:
Организира и води процесите по административно обслужване на потребителите на административни услуги в Центъра за административно обслужване; Осъществява деловодната дейност и документооборота - цялостния процес за движение на документацията и нейното използване за нуждите на контролната и управленска дейност от момента на нейното съставяне или получаване до окончателната обработка, използване и предаване за съхранение; Регистрира постъпилите входящи документи, в т.ч. и получените чрез официалната електронна поща и системата за сигурно електронно връчване в Системата за документооборот и управление на административните процеси (СДУАП) „АКСТЪР – ОФИС“ и ги насочва за разпределение чрез електронния трафик на СДУАП;Извършва първоначална обработка на документите в СДУАП, която включва: Проверява в СДУАП за наличие на регистрирани документи, касаещи един и същ въпрос и образуване на преписка;проверка за наличие на описаните приложения; Създава на регистрационно-контролна карта в СДУАП; Насочва регистрираните документи чрез СДУАП към Директора и/или към съответните ръководители на административни звена съобразно функционалните им компетентности за поставяне на резолюция; В рамките на своята компетентност изпълнява и други задачи, възложени му от прекия ръководител.
6. Начин на провеждане на конкурса:
- Тест, включващ познания, относно професионалната област за длъжността и относно с администрацията, в която е конкурсната длъжност.
- Интервю
7. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17 ал. 2/ от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС);
Към заявлението се прилагат:
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.).
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС, изискуемите документи може да се подават по електронен път, чрез електронната поща на РИОСВ - Пловдив [email protected], като в този случай заявлението за участие в конкурса по 17,ал. 2 и декларацията по 17, ал. 3,т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.
Неподписани заявления, както и подадени след срока или изпратени по пощата или по куриер, не се регистрират.
8. Срок и място и за подаване на документите за участие:
- краен срок за подаване на документи: 26.02.2024г. включително.
- място за подаване на документите: В сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2,стая № 4 - Център за административно обслужване - всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.
9. Списъци на допуснати и недопуснати кандидати във връзка с конкурса, съгласно чл. 21, ал. 4 от НПКПМДС и друга информация за него ще бъде публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив, а именно: http://plovdiv.riosv.comи представяна на информационното табло в сградата на администрацията, на адрес: бул. “Марица” 122, ет. 2.
10. Информация за начина на определяне на размера на основната заплата:
Размер на основна заплата определена за длъжността – 1150лв. Индивидуалният размер на основата заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4, от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9 от Вътрешните правила за заплатите в РИОСВ – Пловдив, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.