Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Списъци с допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт - УООП
12.02.2024

 СПИСЪК

на допуснатите кандидати
 
            за длъжността Главен експерт по Заповед № РД-17 от 22.01.2024г. на Директора на РИОСВ - Пловдив в административно звено Дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”
 
1. Мариана Янева
2. Камелия Василева
 
            Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 27.02.2024 г. от 14,00 ч. в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица” № 122, ет. 2, „Информационен център".
 
Регламент за провеждане на конкурса:
 
            1. Преди влизане в залата кандидатите са длъжни да изключат техническите и комуникационните си средства и да ги поставят в личния си багаж. След влизане в залата кандидатите са длъжни да поставят личния си багаж (дамски и бизнес чанти, сакове, раници и др.) на място, посочено от конкурсната комисия, като следва да представят и да държат при себе си по време на изпита документа си за самоличност. Кандидатите заемат места в залата, посочени от комисията, на които са поставени непрозрачен бял плик с размер А4 (голям формат), непрозрачен бял плик с размер А5 (малък формат), съдържащ бланка за попълване на личните данни на кандидата (трите имена, адрес за кореспонденция, номер на мобилен телефон и електронна поща - имейл) и един брой син химикал. Конкурсната комисия ще използва разработен за конкурса тест в три различни варианта, с 20 затворени въпроса, с един верен отговор. Един от кандидатите ще изтегли чрез жребий един от вариантите на теста и ще го обяви на всички кандидати. Продължителността на провеждане на теста ще бъде 60 минути, от момента на получаването му. При решаването на теста кандидатите не могат да използват нито предварително подготвени помощни материали, нито достъп до такива през електронни устройства. Всеки верен отговор носи на кандидата 5 точки, като максималният брой точки е 100 точки, при 20 верни отговора. До участие в интервю ще бъдат допуснати кандидатите, получили не по-малко от 75 точки, или 15 верни отговора.
            2. Резултатите от теста ще бъдат обявени на 28.02.2024 г. в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, на таблото до Центъра за административно обслужванеи на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив http://plovdiv.riosv.com.
            3. Успешно издържалите теста кандидати трябва да се явят на интервю на 29.02.2024 г. от 14:00 ч., в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, „Информационен център". Същите следва да представят документ за самоличност.
            4. Интервюто ще се проведе съгласно изискванията и компетентностите, залегнали в Длъжностната характеристика и формуляра съгласно Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. На кандидатите ще бъдат задавани еднакви въпроси от комисията, чрез които се установява в каква степен същите притежават необходимите професионални и делови качества за изпълнение на длъжността. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала:
                                   5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;
                                   4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;
                                   3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;
                                   2 – в малка степен отговоря на изискванията за длъжността;
                                   1 – не отговаря на изискванията за длъжността
            За успешно издържал интервюто, ще се счита този кандидат, който има средноаритметична оценка над 4, включително.
            5. Комисията определи коефициента, с който ще се умножат резултатите на кандидатите от теста и интервюто предвид относителната им тежест при преценка на качествата на кандидата за заемане на конкурсната длъжност, както следва:
            - Резултатът от теста се умножава по коефициент 4
            - Резултатът от интервюто се умножава по коефициент 5
            Окончателният резултат за всеки кандидат ще бъде сбор от така получените резултати от проведените тест и интервю, умножени със съответните коефициенти.
            Комисията ще класира от първо до трето място кандидатите, получили най-високи резултати.
            Информационни източници за подготовка: Закон за управление на отпадъците; Закон за опазване на околната среда; Закон за административните нарушения и наказания; Закон за държавния служител; Правилник за устройството и дейността на РИОСВ; Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците; Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри; Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци; Наредба № Н-4 от 2.06.2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци; Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса.
 
Председател на конкурсната комисия:
 
 
 
СПИСЪК
на недопуснатите кандидати
 
за длъжността Главен експерт по Заповед № РД-17 от 22.01.2024г. на Директора на РИОСВ - Пловдив
в административно звено Дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”
 
 
Име, презиме и фамилия
Основание за недопускане
1.
Илина Бесалева
Не е удостоверено изпълнението на едно от минималните изисквания, а именно - за професионален опит – 2 години или минимален ранг за заемане на длъжността - IV младши ранг.
 
Председател на конкурсната комисия: