Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Публикувани за обществено обсъждане са проекти на заповеди за обявяване на защитени зони „Река Черкезица“ и „Река Чинардере“
09.02.2024

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) информира всички заинтересовани страни и граждани, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие са изработени проекти на заповеди за обявяване на две защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, попадащи на територията на институцията в общините Първомай, Асеновград и Садово. Това са защитени зони „Река Черкезица“ и „Река Чинардере“. В тях са предвидени забрани, ограничения и препоръки, мерки за постигане целите на опазване на зоните от екологичната мрежа „Натура 2000“, режим на дейности, подлежащи на съгласуване и одобрение.

Проектозаповедите, както и пълният набор от придружаващата ги информация, включително стандартните формуляри с данни и оценки за защитените зони и картни материали с границите им, са публикувани на сайтовете на Министерството на околната среда и водите и на РИОСВ – Пловдив. Документите са на разположение и в административната сграда на екоинспекцията. Срокът за представяне на мотивирани писмени становища, възражения и предложения е едномесечен.

Защитена зона „Река Чинардере“ с код BG0000438 е разположена в землищата на селата Поройна и Дълбок извор, община Първомай и на селата Нови извор, Леново,  Патриарх Евтимово и Тополово, община Асеновград – линк към документацията.

Защитената зона „Река Черкезица“ е разположена в землищата на селата Ахматово,  Богданица, Болярци, Поповица и Селци в община Садово и на селата. Боянци, Избеглии и Козаново и община Асеновград – линк към документацията .