Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Издадени са заповеди за обявяване на две защитени зони, попадащи на територията на РИОСВ – Пловдив
09.02.2024

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов издаде заповеди за обявяване на четиринадесет защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, две от които попадат на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив. Това са защитена зона „Река Пясъчник“, обявена със Заповед № РД-41/17.01.2024 г. (обн. ДВ, бр. 9/30.01.2024 г.) и защитена зона „Река Каялийка“, обявена със Заповед № РД-43/17.01.2024 г. (обн. ДВ, бр. 9/30.01.2024 г.).

Защитена зона BG0000435 „Река Каялийка“ е с площ 736,696 дка и е разположена в землищата на с. Бодрово, с. Скобелево, с. Сталево, с. Върбица, община Димитровград, област Хасково, с. Езерово, община Първомай, област Пловдив.

Защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“ е с площ 14 127,484 дка и е разположена в землищата на с. Войводиново, с. Граф Игнатиево, с. Строево, с. Труд, община Марица, област Пловдив, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, с. Голям чардак, с. Любен, с. Неделево, с. Царимир, с. Церетелево, община Съединение, област Пловдив, с. Беловица, с. Паничери, с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив.

Предмет на опазване в защитените зони са различни типове природни местообитания и местообитания на видове от Закона за биологичното разнообразие. Защитените зони са обявени с цел опазване и поддържане на типовете природни местообитания, на видове, техните популации и разпространение в границите на зоните, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в съответния биогеографски регион.

В заповедта за обявяване на всяка една от защитените зони са въведени конкретни забрани за извършване на определени дейности. Актуална информация за защитените зони е публикувана на интернет страницата на Информационната система за защитени зони от екологична мрежа „Натура 2000“ https://natura2000.egov.bg/.