Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Започна кампанията на МОСВ „Чиста околна среда“ за 2024 година
05.02.2024

МОСВ обяви тазгодишния конкурс за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам”, който се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и се провежда успешно вече 20 години при широка обществена популярност в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПРЛ) и обединени детски комплекси (ОДК).

На свое заседание Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. за провеждане на конкурса. Средствата по предстоящата кампания ще бъдат разпределени по следния начин:

  • За проекти на общини и кметства до 15 000 лв. с ДДС, на обща стойност 2 000 000 лв.;
  • За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 7500 лв. с ДДС, на обща стойност 1 500 000 лв.

Крайният срок за изпълнение дейностите по проектите, които ще бъдат одобрени, е до края на октомври 2024 г. за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК, а за общини и кметства – до края ноември 2024 г.

С реализирането на проектите по Националната кампания „Чиста околна среда” се постига пряко позитивно въздействие върху околната среда и се формира положителна нагласа у хората за действия, свързани със съхраняването на природните ресурси. С доброволния труд на гражданите се залесяват и засаждат почистени площи, създават се и се възстановяват зони за отдих, ремонтират се детски и спортни съоръжения, подобрява се екологичната и естетичната среда. Кампанията ефективно допринася за по-отговорно и дълготрайно отношение на младите хора към опазването на околната среда, като ги ангажира с дейности за повишаване на екологичното съзнание и култура. В резултат на провеждането й през годините са осъществени хиляди проекти на територията на цялата страна.

Обявите за тазгодишния конкурс а с критериите за участие са публикувани на интернет страниците  на МОСВ (https://www.moew.government.bg/bg/startira-nacionalnata-kampaniya-chista-okolna-sreda-za-2024-g/) и на ПУДООС (www.pudoos.bg).

Заявителите училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие/ обединени детски комплекси разполагат със срок до 23 февруари 2024 г. да подадат проектните си предложения, а общините и кметствата – до 29 февруари 2024 г.

Таблица с всички постъпили проектни заявления ще бъде публикувана до 15 март 2024 г., а резултатите от класирането ще бъдат обявени  в срок до 15 април 2024 г. на интернет страницата на ПУДООС в раздела на кампанията.

В класирането няма да бъдат включвани проекти на заявители, които са получили финансиране в Националната кампания „Чиста околна среда“ през 2022 и 2023 г.