Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Конкурс за длъжността Младши експерт, в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”
22.01.2024

  

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив, на основание чл.10а, ал.1 от Закон за Държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС)
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
За длъжността Младши експерт (една щатна бройка),
в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел Управление на отпадъците и опазване на почвите, при следните условия:
 
1.                  Минимални изисквания за заемане на конкурсната длъжност, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:
- Образование – висше, с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по …";
- Професионален опит – не се изисква или минимален ранг за заемане на длъжността - V младши ранг.
 
2.                  Специфични изисквания за заемане на длъжността:
Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 
3.                   Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
Професионална област - Области на висше образование:
- "Природни науки, математика и информатика" с професионални направления: "Физически науки", "Химически науки", "Биологически науки", "Науки за земята";
- "Аграрни науки и ветеринарна медицина" с професионални направления: "Растениевъдство", "Растителна защита";
- "Социални, стопански и правни науки" с професионални направления: "Обществени комуникации и информационни науки", "Администрация и управление", "Икономика"
 
Кандидатът да притежава:
- отлична компютърна грамотност - работа с MS Office, електронна поща и Internet;
- способност да планира, организира и контролира собствената си работа поради необходимост от бързи реакции и оперативност на изпълнението;
- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;
- отлични комуникативни умения;
- отлични умения за работа в екип и динамична среда;
- да притежава свидетелство за управление на МПС, категория В.
 
4.                  Други:
Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 
5.                  Кратко описание на длъжността:
Упражняване на регулиращи, информационни и контролни функции, свързани с прилагане на Закон за опазване на околната среда, Закон за управление на отпадъците и Закон за почвите. Изготвя месечни и годишни справки за дейностите свързани с управлението на отпадъците. Извършва класификация на отпадъците, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците. Изготвя проекти на решения за разрешаване и регистрация за дейности по третиране на отпадъци, съхраняване оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, събиране, транспортиране и контролира спазването на условията в издадените разрешителни за дейности с отпадъци. Контролира общински администрации и фирми по изпълнение на задълженията им съгласно изискванията на ЗООС, ЗУО и подзаконовите нормативни актове при извършване дейностите свързани с образуване, събиране, съхраняване, превоз, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Съставя актове на юридически и физически лица за извършени нарушения, установява размера на причинените щети. Участва в комисии, касаещи компетенциите на РИОСВ по отношение дейностите с отпадъци. Извършва анализ и изготвя становища по отношение състоянието на депата за временно съхраняване и последващо третиране на отпадъци и във връзка с изпълнението на мероприятията залегнали в условията по издадените разрешителни за дейности с отпадъци. Следи за реда и начина за изчисляване, определяне размера и внасяне на обезпечения и отчисления при депониране на отпадъци, като поддържа и актуализира информацията в установения формат с натрупване и изготвя информация за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления, която предоставя за публикуване на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив. Изготвя актове за установяване на публично държавно вземане за невнесени обезпечения под формата на месечни отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците и Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци. В рамките на своята компетентност изпълнява и други задачи, възложени му от прекия ръководител.
 
6.                  Начин на провеждане на конкурса:
- Тест, включващ познания, относно професионалната област за длъжността и относно с администрацията, в която е конкурсната длъжност.
- Интервю
 
7.                  Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17 ал. 2/ от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС);
 
Към заявлението се прилагат:
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.).
 
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
 
Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС, изискуемите документи може да се подават по електронен път, чрез електронна поща [email protected], като в този случай заявлението за участие в конкурса по 17,ал. 2 и декларацията по 17, ал. 3,т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с квалифициран електронен подпис.
 
Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се регистрират.
 
8.                  Срок и място и за подаване на документите за участие:
- краен срок за подаване на документи: 05.02.2024г. включително.
- място за подаване на документите: В сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2,стая № 4 - Център за административно обслужване - всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.
 
9.                  Списъци на допуснати и недопуснати кандидати във връзка с конкурса, съгласно чл. 21, ал. 4 от НПКПМДС и друга информация за него ще бъде публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив, а именно: http://plovdiv.riosv.comи представяна на информационното табло в сградата на администрацията, на адрес: бул. “Марица” 122, ет. 2.
 
10.              Информация за начина на определяне на размера на основната заплата:
Размер на основна заплата определена за длъжността – 1043лв.
Индивидуалният размер на основата заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4, от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9 от Вътрешните правила за заплатите в РИОСВ – Пловдив, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.