Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив с информация за процедурата по ОВОС за инсталацията за рециклиране на автомобилни гуми с оглед на големия обществен интерес
16.01.2024

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) провежда процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за рециклиране на отпадъчни автомобилни гуми, чрез иновативна безотпадна пиролизна технология 2-ро поколение за получване на екологично чисто пиролизно масло, карбон, газ и стоманена тел“ с възложител „ЕКО ЕНЕРДЖИ 50“ ООД безпристрастно и стриктно спазвайки изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС).

Тя е започнала с получаването на уведомление за инвестиционното предложение през м. декември 2021 година. Отчитайки характера на инвестиционното намерение и местоположението на обекта директорът на РИОСВ – Пловдив е определил, че е необходимо да бъде проведена най-продължителната и подробна от административна гледна точка процедура, а именно -  да се изготви Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС), който да бъде подложен на обществено обсъждане. В хода на процедурата РИОСВ – Пловдив е оценила отрицателно качеството на ДОВОС на възложителя и го е връщала за преработка. Последно преработеният доклад е внесен в екоинспекцията през м. септември 2023 година, като качеството му е оценено положително, а пълната му документация е публикувана на страницата на екоинспекцията за обществен достъп на 21 ноември 2023 година.

Определено е възложителят да организира съвместно обществено обсъждане на ДОВОС със засегнатите Община Пловдив и Район Южен – Община Пловдив. Такова е било планирано от „ЕКО ЕНЕРДЖИ 50“ ООД да се проведе на 29 декември 2023 година, но беше отменено от РИОСВ – Пловдив тъй като дружеството не беше спазило сроковете за писмено уведомяване на екоинспекцията за мястото, датата и часа на провеждане, регламентирани в Наредбата за ОВОС. С цел процедурата да бъде проведена при спазване на всички, предвидени в законодателството изисквания, беше поискано организиране на ново обществено обсъждане. Дружеството-възложител го е насрочило на 23.02.2024 г. от 11:00 часа. Датата е потвърдена от Район Южен, но все още се очаква потвърждение от страна на община Пловдив, за да бъде обявена и на страницата на екоинспекцията.

След провеждането на общественото обсъждане, като се вземат предвид всички изразени и постъпили мнения и становища на гражданите и заинтересованите страни и след като бъдат получени становищата на компетентните органи – Община Пловдив, район Южен и Регионалната здравна инспекция - Пловдив, РИОСВ – Пловдив ще премине към следващия й етап, а именно: провеждане на Експертен екологичен съвет (ЕЕС). На ЕЕС Докладът по ОВОС ще бъде гласуван от представители на всички компетентни институции и с обикновено мнозинство също може да бъде приет или отхвърлен.

Освен това РИОСВ – Пловдив е изпратила запитване до Община Пловдив и РЗИ – Пловдив за уточняване отстоянието на площадката на инвестиционното предложение до обекти, подлежащи на здравна защита. След получаване на отговор от тях, РИОСВ – Пловдив ще предприеме съответните законови действия.