Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив с информация за процедурата по ОВОС за инсталацията за рециклиране на автомобилни гуми с оглед на големия обществен интерес
16.01.2024

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) провежда процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за рециклиране на отпадъчни автомобилни гуми, чрез иновативна безотпадна пиролизна технология 2-ро поколение за получване на екологично чисто пиролизно масло, карбон, газ и стоманена тел“ с възложител „ЕКО ЕНЕРДЖИ 50“ ООД безпристрастно и стриктно спазвайки изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС).

Тя е започнала с получаването на уведомление за инвестиционното предложение през м. декември 2021 година. Отчитайки характера на инвестиционното намерение и местоположението на обекта директорът на РИОСВ – Пловдив е определил, че е необходимо да бъде проведена най-продължителната и подробна от административна гледна точка процедура, а именно -  да се изготви Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС), който да бъде подложен на обществено обсъждане. В хода на процедурата РИОСВ – Пловдив е оценила отрицателно качеството на ДОВОС на възложителя и го е връщала за преработка. Последно преработеният доклад е внесен в екоинспекцията през м. септември 2023 година, като качеството му е оценено положително, а пълната му документация е публикувана на страницата на екоинспекцията за обществен достъп на 21 ноември 2023 година.

Определено е възложителят да организира съвместно обществено обсъждане на ДОВОС със засегнатите Община Пловдив и Район Южен – Община Пловдив. Такова е било планирано от „ЕКО ЕНЕРДЖИ 50“ ООД да се проведе на 29 декември 2023 година, но беше отменено от РИОСВ – Пловдив тъй като дружеството не беше спазило сроковете за писмено уведомяване на екоинспекцията за мястото, датата и часа на провеждане, регламентирани в Наредбата за ОВОС. С цел процедурата да бъде проведена при спазване на всички, предвидени в законодателството изисквания, беше поискано организиране на ново обществено обсъждане. Дружеството-възложител го е насрочило на 23.02.2024 г. от 11:00 часа. Датата е потвърдена от Район Южен, но все още се очаква потвърждение от страна на община Пловдив, за да бъде обявена и на страницата на екоинспекцията.

След провеждането на общественото обсъждане, като се вземат предвид всички изразени и постъпили мнения и становища на гражданите и заинтересованите страни и след като бъдат получени становищата на компетентните органи – Община Пловдив, район Южен и Регионалната здравна инспекция - Пловдив, РИОСВ – Пловдив ще премине към следващия й етап, а именно: провеждане на Експертен екологичен съвет (ЕЕС). На ЕЕС Докладът по ОВОС ще бъде гласуван от представители на всички компетентни институции и с обикновено мнозинство също може да бъде приет или отхвърлен.

Освен това РИОСВ – Пловдив е изпратила запитване до Община Пловдив и РЗИ – Пловдив за уточняване отстоянието на площадката на инвестиционното предложение до обекти, подлежащи на здравна защита. След получаване на отговор от тях, РИОСВ – Пловдив ще предприеме съответните законови действия.