Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

През декември РИОСВ – Пловдив установи най-много нарушения на екологичното законодателството в сектор „води“
11.01.2024

През последния месец на миналата година за констатирани административни нарушения на законодателството по опазване на околната среда Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) е предприела редица административнонаказателни действия, като е съставила редица актове за установените нарушения.

Отново най-много са нарушителите в областта на водите. Експерти на РИОСВ – Пловдив вследствие на проведен мониторинг са установили, че съдържанието на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти от предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци в с. Стряма, общ. Раковски и от винарска изба в гр. Съединение са с по-високи от допустимите норми. Консервна фабрика в гр. Перущица не е изпълнила условие от разрешителното за заустване да изгради и въведе в експлоатация пречиствателна станция за отпадъчни води.

На предприятие за млекопреработка в гр. Стамболийски е наложена текуща месечна санкция за изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове с концентрация на азотни оксиди над нормата. От дружеството ще трябва да я заплащат ежемесечно до преустановяване на нарушението.

Физическо лице е с връчен акт за нарушение на Закона за биологичното разнообразие, тъй като при акция е установено незаконно притежаване на защитени видове пойни птици от видовете щиглец и елшова скатия.

Служители на РИОСВ – Пловдив са съставили актове и на две дружества, след като не са изпълнили дадени им предписания, свързани с прилагането на екологичното законодателство относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (Севезо).

За непредоставяне в срок на изискана от екоинспекцията информация във връзка с извършен трансграничен превоз на отпадъци на две дружествата са изпратени покани за съставяне на актове.

На община Пловдив също е връчен акт за неизпълнение на условие в издаденото комплексно разрешително за депото за неопасни отпадъци в с. Шишманци.

През декември пловдивската екоинспекцията е разгледала и извършила процедури по оценка на въздействието върху околната среда на  178 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти,  касаещи бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, включително и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми. За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията на интернет страницата на РИОСВ - Пловдив са публикувани 359 документа.