Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Увеличават се санкциите за замърсяване и увреждане на околната среда
11.01.2024

        Увеличават се санкциите, които се налагат за замърсяване и увреждане на околната среда. Това регламентират промените в Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения. Новите текстове определят по-високи санкции при нарушения от страна на едноличните търговци и юридическите лица.

        Промените отчитат инфлационните процеси като се спазва принципът „замърсителят плаща“. Наредбата налага увеличение на глобите с 50% по отношение на размера на индивидуалните санкции за повечето вещества, а в някои случаи увеличението  е 100%.

        Действащите до момента санкции са въведени през 2011 г. и от тогава размерът им не е актуализиран и е несъразмерен с опасността от съответните нарушения. Експертният анализ на МОСВ показа, че ниските санкции нямат реален ефект спрямо нарушителите, за които не е проблем да ги плащат редовно и да не предприемат мерки за преустановяване на замърсяването. Така ниските глоби водят до повишаване на нарушенията, а от там до увреждане на компонентите на околната среда – атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи. Това води и до реална опасност за живота и здравето на хората.

        Наредбата съдържа четири приложения, всяко от които включва таблица, описание на размерите на санкциите, в това число и единичните, а именно:

  • Приложение №1 към чл. 19, ал. 4 – Замърсяващи вещества и показатели и единични размери на санкции за замърсяване на повърхностни води и водни обекти;
  • Приложение №2 към чл. 20, ал. 3 – Вредни вещества (замърсители) и единични размери на санкциите при замърсяване на атмосферния въздух;
  • Приложение №3 към чл. 20, ал. 6 – Единични размери на санкциите за вещества, предизвикващи неприятни миризми;
  • Приложение №4 към чл. 21, ал. 4 – Видове замърсители и увреждания на почвата и единични размери на санкциите.

        С наредбата се въвеждат формули за изчисляване на санкции при измерени концентрации над установените среднодневни и средногодишни норми за допустими емисии. Промените в частта за нарушенията в качеството на атмосферния въздух са в съответствие с европейската директива за емисиите от промишлеността.

        Тези формули се въвеждат в Приложение №2 към чл. 20, ал. 3 от Наредбата за изчисляване на санкции при измерени концентрации над установените норми за допустими емисии (НДЕ), които са определени като среднодневни и средногодишни. Необходимостта произлиза от Решенията за изпълнение на Европейската комисия, с които се установяват най-добри налични техники (съгласно Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността). Някои от тези решения въвеждат норми – нива на емисии, свързани с най-добрите налични техники, определени като среднодневни и средногодишни, докато в действащото национално законодателство липсват норми за такива периоди. В тази връзка се добавят две нови формули в точка 2.3 от Приложение №2 към наредбата, които да дават възможност за изчисляване от контролните органи на санкции при измерени концентрации над установените среднодневни и средногодишни НДЕ.

        С нормативните промени се въвеждат и по-тежки наказания в случаите на извършено повторно нарушение за деяния, за които се налага еднократна санкция – в този случай размерът на наказанието е двоен. Целта на това изменение е да се постигне възпиращ ефект спрямо нарушителите.

        Новите текстове в постановлението на правителството за промените в Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения можете на видите в Правно-информационната система на Министерски съвет на https://pris.government.bg/document/f8051e88ff43f1200b8c0b3661fc1352